• Artistic Culture
  • LIBERA nos a MALO
  • Christelijke Religie

CONTENT:

 

INTRO:

Verbum Domini nostri Jesu Christi:    IN   MULTI LANGUAGE                                                                                                                                  variabele evangelie tekst - variable gospel text - texte évangélique variable  -                                                                                        variabler Evangeliumstext -Pabagu-bagong teksto ng ebanghelyo                                                                                                                                         

A = Historie over Het Wonder van Fatima   L'histoire de la Miracle du Fátima.                                                                                                       NL -  FR - DE- ITL  - POR - ENG >  Christmas Story

B = Kerstverhaal 2022, Miracle de Port-au-Prince,                                                                                                                                          Haïti, Creool - FR - NL - AFR - - DE -EN - POR - ESP - ITL - TAGALOG > Cariben Christmas Story. 

C = Kerstverhaal 2021, Braziliaans Christmas Story.  NL-FR-DE-EN-POR

D = Ontroerend Kerstverhaal 2020;  une histoire de Noël émouvante.                                                                                                                   NL - AFR - FR - DE - ENG 

E = Waar verbleef Jezus Chtistus voor Hij aan zijn openbaar leven begon?                                                                                                          Ubi mansit Jesus Chtistus antequam vitam publicam inciperet?                                                                                                                      Where did Jesus Chtistus stay before He began His public life?                                                                                                                      NL - FR - DE - EN - POR - ESP - ITL 

F = Kerstmis jaar NUL. - weetjes over de eerste eeuwen van het Christendom.                                                                                                  Facts about the first centuries of Christianity.                                                                                                                                                 

G = + Sagesses prêchées par le Seigneur,                                                                                                                                                                    +   Wisdoms preached by the Lord,                                                                                                                                                                         +Lebensweisheit,

       + Gebed om hulp tegen de macht van de duivels.

       + Wijsheden gepredikt door de Heer, + Levenswijsheid,                                                                                                                                          NL - FR -  EN - DE 

H = Panimula sa Philippine LGBTS Christian Church;                                                                                                                                                Introduction to the Philippine LGBTS Christian Church,                                                                                                                                      Tagalog - English -  partly also in;  Espanyol - Dutch - Geman - French

     ( page is under construction, so not yet complete ! )

I = De Rode Paus (The Red Pope)  door/ by Henk Rijkers, +2018.  NL  + EN  

J= Het  "Onze Vader" in tien talen. "Our Father, which art in heaven" in then languages:    NL - AFRIKAANS -                                              DEUTSCH -  ENGLISH -  ESPAGNOL - ITALIANO - PORTUGESE - FRANÇAIS - LATIN - TAGALOG.   

K= Bio of archbishop Desmond Tutu, in   English  -  Nederlands - Deutsch -  Français. 

L = Explicit statement about priestly celibacy, by pope Francis: in   English - Deutsch - Français - Nederlands.  

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXTRA

 

(Vandaag) 25 maart,  Maria Boodschap  -(Aujourd'hui) 25 mars,  Annonciation de la Vierge Marie -                                                    (Heute) 25. März Verkündigung der Jungfrau Maria

X = (Today) 25  March, Mary Announcement in multi language >>>>  scroll to

 

Y = Berliner Dom  - Dom van Berlijn - Dom (Cathedral) from Berlin.

Z = De wederopbouw van de Dresden protestantse Frauenkirchen.  (O.L.V. kerk)                                                                                                The reconstruction of the Dresden Protestant Frauenkirche. ( Our Lady Church)                                                                                          NL-FR-EN-DE  

                                                                                                                                                                                 

 

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens

Matteüs 23,1-12.

 

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlin­gen:
'Op de leerstoel van Mozes hebben de schriftge­leerden en de Farizeeën plaats genomen.
Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken; want zelf handelen ze niet naar hun woorden.
Zij maakten bundels van zware, haast ondraag­lijke lasten en leggen die de mensen op de schou­ders, maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.
Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te vallen; zij maken namelijk hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden en de voor­naamste zetels in de synagogen, ze laten zich graag groeten op de markt en willen door de mensen rabbi genoemd worden.
Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar een Meester en gij zijt allen broe­ders.
En noemt niemand van u op aarde vader; gij hebt maar een Vader, de hemelse.
En laat u ook geen leraar noemen; gij hebt maar een leraar, de Christus.
Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn.
Al wie zichzelf verheft, zal verne­derd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to

Matthew 23:1-12.

 

At that time, Jesus spoke to the people and to his disciples: In the chair of Moses, the scribes and Pharisees have taken their seats. Therefore, do and keep all that they say to you, but do not act according to their works; for they themselves do not act according to their words. They made bundles of heavy, almost unbearable burdens and put them on people's shoulders, but they themselves will not lift a finger at them. Everything they do, they do to be noticed by people; for they make their prayer belts wide and their tassels large, they lust for the place of honor at meals and the principal seats in the synagogues, they like to be greeted in the marketplace and want to be called rabbi by the people. But ye must not let yourselves be called rabbi. Ye have but one Master, and ye are all brethren. And call none of you on earth father; ye have but one Father, the heavenly one. Nor be called a teacher; ye have but one teacher, the Christ. Whoever is the greatest among you must be your servant. All who exalt themselves shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted.


Aus dem heiligen Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nach

Matthäus 23,1-12.

 

 

Zu jener Zeit sprach Jesus zu den Menschen und zu seinen Jüngern:
Auf dem Stuhl des Mose haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer niedergelassen.
Darum tut und haltet alles, was sie euch sagen, aber handelt nicht nach ihren Werken; denn sie selbst handeln nicht nach ihren Worten.
Sie haben schwere, fast unerträgliche Lasten gebündelt und sie den Menschen auf die Schultern gelegt, aber sie selbst rühren keinen Finger danach.
Alles, was sie tun, tun sie, um von den Menschen wahrgenommen zu werden; denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und ihre Quasten groß,
sie gieren nach dem Ehrenplatz bei den Mahlzeiten und nach den Hauptplätzen in den Synagogen,
sie wollen auf dem Marktplatz gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden.
Aber du darfst dich nicht Rabbi nennen lassen. Ihr habt nur einen Meister, und ihr seid alle Brüder.
Und nennt keinen von euch auf Erden Vater; ihr habt nur einen Vater, den himmlischen.
Und lasst euch auch nicht Lehrer nennen; ihr habt nur einen Lehrer, den Christus.
Wer der Größte unter euch ist, der soll euer Diener sein.
Alle, die sich selbst erhöhen, werden erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.

Extrait du saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon

Matthieu 23, 1-12.

 

 

En ce temps-là, Jésus parlait au peuple et à ses disciples : Les scribes et les pharisiens ont pris place sur la chaire de Moïse. Faites et gardez donc tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car eux-mêmes n'agissent pas selon leurs paroles. Ils ont fait des paquets de fardeaux lourds, presque insupportables, et les ont mis sur les épaules des personnes, mais eux-mêmes ne lèvent pas le petit doigt. Tout ce qu'ils font, ils le font pour être remarqués par les personnes ; parce qu'ils rendent leurs ceintures de prière larges et leurs glands grands, ils convoitent la place d'honneur aux repas et les sièges principaux dans les synagogues, ils aiment être salués sur la place du marché et veulent être appelés rabbins par le peuple. Toutefois, tu ne dois pas te laisser appeler rabbin. Vous n'avez qu'un seul Maître et vous êtes tous frères. Et, n'appelez aucun de vous sur la terre, père ; vous n'avez qu'un seul Père, le céleste. Ne vous faites pas appeler maître ; vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Celui qui est le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Tous ceux qui s'élèvent seront abaissés, et celui qui s'abaisse sera élevé.


Mula sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa

Mateo 23:1-12.

 

Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad: Sa upuan ni Moises ang mga eskriba at mga Fariseo ay umupo sa kanilang mga upuan. Kaya gawin at tuparin ang lahat ng kanilang sinasabi sa iyo, ngunit huwag kang kumilos ayon sa kanilang mga gawa; sapagkat sila mismo ay hindi kumikilos ayon sa kanilang mga salita. Gumawa sila ng mga bundle ng mabibigat, halos hindi mababa na pasanin at inilagay ang mga ito sa mga balikat ng mga tao, ngunit sila mismo ay hindi magtataas ng isang daliri sa kanila. Lahat ng ginagawa nila, ginagawa nila para mapansin ng mga tao; sapagkat ginagawa nilang malapad ang kanilang mga sinturon sa panalangin at malaki ang kanilang mga oras, ninanasa nila ang lugar ng karangalan sa mga pagkain at ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga, mahilig silang batiin sa palengke at gustong tawaging rabbi ng mga tao. Ngunit hindi mo dapat hayaan ang iyong sarili na tawaging isang rabbi. Mayroon lamang kayong isang Guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinuman sa inyo sa lupa; mayroon lamang kayong isang Ama, ang makalangit. Ni matawag na guro; mayroon lamang kayong isang guro, ang Cristo. Ang sinumang pinakadakila sa inyo ay dapat na maging lingkod ninyo. Lahat ng pagmamataas ay iba baba, at sinumang nagpapababa sa sarili ay itataas.

Lectio sancti Evangelii Domini nostri Iesu Christi secundum

Matthaeum 23:1-12.

 

In illo tempore: Dixit Iesus populo et discipulis suis;
In cathedra moysi sederunt scribae et pharisei.
Omnia ergo, quaecumque dicunt vobis, facite et non secundum opera eorum facite; ipsi enim non faciunt secundum verba eorum.
Fasces fecerunt gravia, fere intolerabilia onera, et imposuerunt super humeros hominum, sed ipsi digitum non levabunt.
Omnia faciunt, faciunt animadvertere homines; cingula enim orandi lata, et floccis latis, faciunt;
appetunt in synagogis locum honoris, et in epulis, et in sedibus principalibus.
volunt in foro salutari et a populo vocari Rabbini.
Sed non debes ipsum vocari Rabbi. Unum magistrum habetis, et omnes fratres estis.
Et patrem nolite vobis vocare super terram; unum patrem habetis coelestem.
Neque magister dici potest; unum enim doctorem habetis, Christum.
Qui maior est inter vos, erit vester servus.
Qui autem se exaltaverit, humiliabitur : et qui se humiliat, exaltabitur.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens                                     Lucas 15,1-3.11-32.

In die tijd kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Jezus om naar Hem te luisteren.
Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’
Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis:
‘Iemand had twee zonen.
De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen.
Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte.
Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden.
Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden.
Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem.
Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger.
Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u,
ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.”
Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen.
Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.
“Vader", zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.”
Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.
Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren,
want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. Het gemeste kalf slachten.
De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dicht bij was, hoorde hij muziek en gedans.
Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had.
De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.”
Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem te bedaren.
Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest.
Als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.
Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.”
Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou.
Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”

Extrait du saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon                                                  Luc 15.1-3.11-32.

 

En ce temps-là, des collecteurs d'impôts et des pécheurs de toutes sortes s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais, les pharisiens et les scribes se disaient avec morosité :  cet homme-là reçoit les pécheurs et mange avec eux. Jésus leur raconta alors cette parabole : Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la part de tes biens qui me revient. » Le père partagea ses biens entre eux. Au bout de quelques jours, le plus jeune fils encaissa son bien et partit pour un pays lointain, où il mena une vie dissolue et dilapida ses richesses. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine frappa ce pays et il commença à souffrir de la misère. Il demanda du travail à l'un des habitants de ce pays, qui lui fit garder ses porcs dans les champs. Il aurait aimé se remplir l'estomac avec les gousses dont les porcs étaient nourris, mais personne ne les lui donnait. Il revint alors à lui et se dit : « Les journaliers de mon père ont de la nourriture en abondance, et moi, je meurs de faim ici. De plus, je trouverai mon père et je lui dirai : « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes quotidiens. » Par ailleurs, il partit aussitôt et se dirigea vers son père. Celui-ci le vit s'approcher au loin. Pris de pitié, il courut vers son fils, se jeta à son cou et l'embrassa. « Père, lui dit son fils, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais, le père dit à ses serviteurs : « Allez vite chercher la plus belle robe et mettez-la-lui, mettez-lui un anneau au doigt et donnez-lui des sandales. Apportez le veau gras et égorgez-le. Mangeons et célébrons, parce que mon fils était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il a été retrouvé. » Et, ils se mirent à fêter. L'abattage du veau gras. Le fils aîné était aux champs. Lorsqu'il rentra à la maison et qu'il était déjà tout près, il entendit de la musique et des danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que cela signifiait. Le serviteur lui dit : « Ton frère est rentré à la maison, et ton père a égorgé le veau gras parce qu'il l'a ramené sain et sauf ». Il se mit en colère et refusa de rentrer, mais son père sortit et essaya de le calmer. Il dit à son père : « Voilà des années que je travaille pour toi et je ne t'ai jamais désobéi. Quand tu m'as ordonné de faire quelque chose, tu ne m'as même pas donné une chèvre pour faire la fête avec mes amis. Maintenant que ton fils est rentré à la maison et qu'il a dilapidé ta richesse en se prostituant, tu as abattu le veau gras pour lui ». Son père lui dit : « Mon garçon, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais, nous ne pouvions que nous réjouir et célébrer, car ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. »

Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según                                                      Lucas 15:1-3, 11-32.

 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús recaudadores de impuestos y pecadores de toda clase para escucharle. Pero los fariseos y los escribas se decían con tristeza: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame mi parte de tu hacienda. El padre repartió sus bienes entre los dos. Al cabo de unos días, el hijo menor cobró sus bienes y se marchó a un país lejano, donde llevó una vida disoluta y malgastó sus riquezas. Cuando lo hubo gastado todo, una gran hambruna asoló aquel país y empezó a padecer miseria. Pidió trabajo a uno de los habitantes de aquel país y consiguió que cuidara de sus cerdos en el campo. Le hubiera gustado llenarse el estómago con las vainas con que se alimentaban los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces volvió en sí y dijo: Los jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo me muero de hambre aquí. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, Ya no soy digno de llamarme, hijo tuyo; trátame como a uno de tus jornaleros. Salió enseguida y fue a ver a su padre. Este lo vio acercarse desde lejos. Compadecido, corrió hacia su hijo, se echó a su cuello y lo abrazó. Padre —dijo su hijo—, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de llamarme, hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Id pronto a buscar el mejor vestido y ponédselo, ponedle un anillo en el dedo y dadle sandalias. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron a celebrarlo. El sacrificio del ternero cebado. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando volvió a casa y ya estaba cerca, oyó música y danzas. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué significaba aquello. El criado le dijo: Tu hermano ha vuelto a casa, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha traído sano y salvo. Se enfadó y no quiso volver a casa, pero su padre salió y trató de calmarlo. Le dijo a su padre: Llevo años trabajando para ti y nunca te he desobedecido. Cuando me ordenaste hacer algo, ni siquiera me diste una cabra para celebrarlo con mis amigos. Pero ahora que tu hijo ha vuelto a casa y ha despilfarrado tus riquezas prostituyéndose, le has sacrificado el ternero cebado. Su padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero no podíamos, sino alegrarnos y celebrar, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado.

Do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo                                        Lucas 15,1-3.11-32.

 

Nessa altura os cobradores de impostos e pecadores de todos os tipos vieram ter com Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas disseram reciprocamente com tristeza: este homem recebe os pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola Um homem teve dois filhos. O mais novo disse ao seu pai:Pai, dá-me a minha parte dos teus bens. O pai dividiu a sua propriedade entre eles. Passados alguns dias, o filho mais novo tomou os seus bens e partiu para um país distante, onde levou uma vida dissoluta e esbanjou a sua riqueza. Após ter gasto tudo, uma grande fome atingiu aquele país e ele começou a sofrer a miséria. Pediu emprego a um dos habitantes daquele país e conseguiu que ele cuidasse dos seus porcos nos campos. Gostaria de ter enchido o seu estômago com as vagens onde os porcos eram alimentados, mas ninguém lhas dava. Depois veio ter consigo mesmo e disse: os trabalhadores do meu pai têm muito que comer, e eu estou aqui a morrer de fome. Tenho com o meu pai e digo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, Já não sou digno de ser chamado seu filho; trate-me como um dos seus criados contratados. Saiu imediatamente e foi ter com o seu pai. O seu pai viu-o a aproximar-se de longe. Ficou comovido e correu para o seu filho, atirou-lhe os braços ao pescoço e abraçou-o. Pai, disse o seu filho, pequei contra o céu e contra ti; já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus criados: vai depressa buscar o melhor manto e veste-o, põe-lhe um anel no dedo e dá-lhe sandálias. Traz o bezerro gordo e abate-o. Proponho comermos e celebrar, pois o meu filho estava morto e está de novo vivo; estava perdido sendo encontrado. E eles começaram a celebrar. O abate do bezerro engordado. O filho mais velho estava no campo. Quando chegou a casa e estava perto, ouviu música e dança. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que significava. O criado disse-lhe: O teu irmão chegou a casa, e o teu pai abateu o bezerro engordado, porque o trouxe de volta são e salvo. Ele estava zangado e não queria ir para casa, mas o seu pai saiu e tentou acalmá-lo. Ele disse ao seu pai: trabalho para ti há anos e nunca te desobedeci. Quando me mandou fazer alguma coisa, nem sequer me deu uma cabra para celebrar com os meus amigos. Mas agora que o seu filho chegou a casa e desperdiçou a sua riqueza prostituindo-se, sacrificou-lhe o bezerro engordado. O seu pai disse-lhe: meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas não podíamos deixar de nos regozijar e celebrar, pois o teu irmão estava morto e está de novo vivo. Ele estava perdido sendo encontrado.


Dal Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, secondo                                                      Luca 15:1-3, 11-32.

 

In quel tempo venivano da Gesù esattori di tasse e peccatori di ogni genere per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi si dicevano a vicenda con tristezza: quest'uomo riceve i peccatori e mangia con loro. Allora Gesù raccontò loro questa parabola Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: "Padre, dammi la mia parte dei tuoi beni". Il padre divise la sua proprietà tra loro. Dopo qualche giorno, il figlio minore prese i suoi beni e partì per un paese lontano, dove condusse una vita dissoluta e sperperò le sue ricchezze. Dopo aver speso tutto, una grande carestia colpì quel paese ed egli cominciò a soffrire la miseria. Chiese un lavoro a uno degli abitanti di quel paese e gli fece curare i suoi maiali nei campi. Avrebbe voluto riempirsi lo stomaco con i baccelli di cui si nutrivano i maiali, ma nessuno glieli dava. Allora si ricredette e disse: i lavoratori di mio padre hanno cibo in abbondanza, mentre io sto morendo di fame. Sono venuto da mio padre e ho detto: "Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio; trattami come uno dei tuoi servi". Uscì subito e andò da suo padre. Suo padre lo vide avvicinarsi da lontano. Si commosse e corse dal figlio, gli gettò le braccia al collo e lo abbracciò. Padre, disse il figlio, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: "Andate a prendere la veste migliore e indossatela, mettetegli un anello al dito e dategli dei sandali. Portate il vitello grasso e macellatelo. Propongo di mangiare e di festeggiare, perché mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato ritrovato". E cominciarono a festeggiare. La macellazione del vitello grasso. Il figlio maggiore era nei campi. Quando tornò a casa e si avvicinò, sentì musica e danze. Chiamò uno dei servi e gli chiese cosa significasse. Il servo gli disse: Tuo fratello è tornato a casa e tuo padre ha macellato il vitello ingrassato, perché lo ha riportato sano e salvo. Il ragazzo era arrabbiato e non voleva tornare a casa, ma suo padre uscì e cercò di calmarlo. Disse al padre: "Ho lavorato per te per anni e non ti ho mai disobbedito. Quando mi hai detto di fare qualcosa, non mi hai nemmeno dato una capra per festeggiare con i miei amici. Ma ora che il figlio è tornato a casa e ha sperperato le sue ricchezze prostituendosi, gli sacrifica il vitello ingrassato. Il padre gli disse: "Figlio mio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo". Ma non potevamo non rallegrarci e festeggiare, perché tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according                                                      to Luke 15:1-3, 11-32.

At that time, tax collectors and sinners of all kinds came to Jesus to hear him.
But the Pharisees and the scribes said to each other with sadness: this man receives sinners and eats with them.
Then Jesus told them this parable
A man had two sons.
The younger one said to his father:Father, give me my share of your property. The father divided his property between them.
After a few days, the younger son took his possessions and left for a distant country, where he led a dissolute life and squandered his wealth.
After he had spent everything, a great famine struck that country and he began to suffer misery.
He asked one of the inhabitants of that country for a job and got him to tend his pigs in the fields.
He would have liked to fill his stomach with the pods that the pigs were fed on, but nobody would give them to him.
Then he came to himself and said: my father's workers have plenty to eat, and here I am dying of hunger.
I have come to my father and said, 'Father, I have sinned against heaven and against you,
I am no longer worthy to be called your son; treat me as one of your hired servants.
He went out immediately and went to his father. His father saw him approaching from afar.
He was moved and ran to his son, threw his arms around his neck and embraced him.
Father, said his son, I have sinned against heaven and against you; I am no longer worthy to be called your son.
But the father said to his servants, 'Go quickly and get the best robe and put it on him, and put a ring on his finger and give him sandals.
Bring the fitted calf and slaughter it. I propose that we eat and celebrate,
for my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to celebrate. The slaughtering of the fattened calf.
The eldest son was in the field. When he came home and was near, he heard music and dancing.
He called one of the servants and asked him what it meant.
The servant told him: Your brother has come home, and your father has slaughtered the fattened calf, because he brought him back safe and sound.
He was angry and did not want to go home, but his father came out and tried to calm him down.
He said to his father: I have worked for you for years and I have never disobeyed you.
When you told me to do something, you didn't even give me a goat to celebrate with my friends.
But now that his son has come home and wasted his wealth by prostituting himself, he sacrificed his fattened calf to him.
His father said to him: my son, you are always with me, and everything that is mine is yours.
But we could not but rejoice and celebrate, for your brother was dead and is alive again. He was lost, being found.

Mula sa Banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ayon sa                  Lucas 15:1-3, 11-32.

Noong panahong iyon, ang mga maniningil ng buwis at lahat ng uri ng mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang pakinggan siya. Ngunit ang mga Pariseo at ang mga eskriba ay nang-usapang may kalungkutan: Ang taong ito ay tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain na kasama nila. At sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito Ang isang lalaki ay may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakababatang sa kanyang ama: Ama, ibigay mo sa akin ang aking bahagi ng iyong ari-arian. Hinati ng ama ang kanyang ari-arian sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang araw, kinuha ng nakababatang anak ang kanyang mga ari-arian at umalis patungo sa isang malayong bansa, kung saan namuhay siya ng magawa at nilutas ang kanyang kayamanan. Pagkatapos niyang gugulin ang lahat, isang malaking taggutom ang dumating sa bansang iyon at nagsimula siyang dumanas ng paghihirap. Humingi siya ng trabaho sa isang sa mga naninirahan sa bansang iyon at inaasikaso niya ang kanyang mga baboy sa bukid. Gusto sana niyang punuan ang kanyang tiyan ng mga buto na pinakakain ng mga baboy, ngunit walang magbibigay sa kanya. Nang magkagayon naisip niya ang kaniyang sarili at nagsabi: Ang mga manggagawa ng aking ama ay sagana ng sa pagkain, at narito ako namamatay sa gutom. Lumapit ako sa aking ama at sinabi, 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo, Hindi na ako karapatdapat na tawaging anak mo; ituring mo ako bilang isang sa iyong mga upahang lingkod. Agad siyang lumabas at pinuntahan ang kanyang ama. Nakita siya ng kanyang ama na papalapit na sa malayo. Siya ay nanaig at tumakbo sa kanyang anak, idinudulot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at niyakap siya. Ama, sabi ng kanyang anak, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo; Hindi na ako karapatdapat na tawaging anak mo. Ngunit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, 'Pumunta kayo kaagad at kunin ang pinakamagandang damit at isuot sa kanya, at lagyan ng singsing ang kanyang daliri at bigyan siya ng mga madalas. Dalhin mo ang baka at katayin mo. Iminumungkahi kong kumain tayo at mag diwang, Sapagkat ang aking anak ay namatay, at muling nabuhay; siya ay nawala, at natagpuan. At nagsimula na silang mag diwang. Ang pagkatay ng pinatabang guya. Nasa bukid ang panganay na anak. Pag-uwi niya at malapit na, nakarinig siya ng musika at sayawan. Tinawag niya ang isang sa mga katulong at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi sa kanya ng alipin: Umuwi na ang iyong kapatid, at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya, sapagkat ibinalik niya itong ligtas at maayos. Nagalit siya at ayaw pang umuwi, ngunit lumabas ang kanyang ama at sinubukan siyang abalahin. Sinabi niya sa kanyang ama: Nagtrabaho ako para sa iyo nang maraming taon at hindi ako sumuway sa iyo. Kapag may sinabi ka sa akin, hindi mo man lang ako binigyan ng kambing para ipagdiwang kasama ang mga kaibigan ko. Ngunit ngayong makauwi na ang kanyang anak at sinayang ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pagpapaputok, inialay niya sa kanya ang kanyang pinatabang guya. Sinabi sa kanya ng kanyang ama: Anak ko, lagi kang kasama, at lahat ng bagay na akin ay sa iyo. Ngunit hindi namin magawa kundi ang magsaya at mag diwang, sapagkat ang iyong kapatid ay namatay at muling nabuhay. Siya ay nawala, natagpuan.

Aus dem heiligen Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, nach                                Lukas 15:1-3, 11-32.

 

Zu jener Zeit kamen Zöllner und Sünder aller Art zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten aber sagten zueinander: Dieser Mensch nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir meinen Anteil an deinem Besitz. Der Vater teilte seinen Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen nahm der jüngere Sohn seinen Besitz und zog in ein fernes Land, wo er ein ausschweifendes Leben führte und seinen Reichtum verprasste. Nachdem er alles ausgegeben hatte, wurde das Land von einer großen Hungersnot heimgesucht, und er begann zu leiden. Er bat einen der Bewohner des Landes um Arbeit und brachte ihn dazu, seine Schweine auf den Feldern zu hüten. Er hätte sich gerne den Magen mit den Schoten gefüllt, mit denen die Schweine gefüttert wurden, aber niemand wollte sie ihm geben. Da kam er zu sich und sagte: Die Arbeiter meines Vaters haben genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich bin zu meinem Vater gekommen und habe gesagt: Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt, Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; behandle mich wie einen deiner Tagelöhner. Er ging sofort hinaus und ging zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem herankommen. Er war gerührt und lief zu seinem Sohn, warf seine Arme um seinen Hals und umarmte ihn. Vater, sagte sein Sohn, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Der Vater aber sagte zu seinen Dienern: Geht schnell und holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und gebt ihm Sandalen. Bringt das geschmückte Kalb und schlachtet es. Ich schlage vor, dass wir essen und feiern, denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig; er war verloren und ist gefunden. Und sie begannen zu feiern. Die Schlachtung des gemästeten Kalbes. Der älteste Sohn war auf dem Feld. Als er nach Hause kam und in der Nähe war, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener und fragte ihn, was das zu bedeuten habe. Der Diener antwortete ihm: Dein Bruder ist nach Hause gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn heil zurückgebracht hat. Er war wütend und wollte nicht nach Hause gehen, aber sein Vater kam heraus und versuchte, ihn zu beruhigen. Er sagte zu seinem Vater: Ich habe jahrelang für dich gearbeitet und dir nie ungehorsam gewesen. Wenn du mir etwas aufgetragen hast, hast du mir nicht einmal eine Ziege gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern. Aber jetzt, da sein Sohn nach Hause gekommen ist und seinen Reichtum vergeudet hat, indem er sich prostituiert hat, hat er ihm sein gemästetes Kalb geopfert. Sein Vater sagte zu ihm: Mein Sohn, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Aber wir konnten nicht anders, als uns zu freuen und zu feiern, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und wurde gefunden.

AB


C

D


                  EDUARD AUGUSTUS                   Marc Eduard August

Uytdewilgen De Wilde Weber


E
F

Kerstmis jaar NUL  - Noël année ZERO - Christmas year ZERO - Weihnachsjahr NULL


D

KERSTMIS JAAR NUL, weetjes over de eerste eeuwen van het Christendom

Nederlands - Français - English - Deutsch
G

H

Encounters the Christian LGBTS Church of the Philippines,  
Encuentros con la Iglesia Cristiana LGBTS de Filipinas,,

Ontmoet de christelijke LGBTS-kerk van de Filippijnen,

Nakatagpo ang Christian LGBTS Church of the Philippines,

Rencontre l'Église chrétienne LGBTS des Philippines,

Treffen mit der christlichen LGBTS-Kirche der Philippinen,

  This page is under construction, so not yet complete !      


What place do the LGBT people hold in the Philippines?-                     Anong lugar ang hawak ng mga LGBT sa Pilipinas?                         ¿Qué lugar ocupan las personas LGBT en Filipinas?    Welke plaats bekleden  de LGBTS mensen in de Filipijnen?.

Quelle est la place des personnes LGBT aux Philippines ?  Welchen Platz nehmen LGBT-Personen auf den Philippinen ein?I

J


Pater noster, qui es in caelis,   in10 languages.

NEDERLANDS:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede op aarde

zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

AFRIKAANS:

Ons Vader wat in die hemel is,

laat U Naam geheilig word;

laat U koninkryk kom;

laat U wil ook op die aarde geskied,

net soos in die hemel.

Gee ons vandag ons daaglikse brood;

en vergeef ons, ons oortredinge

soos ons ook die vergewe

wat teen ons oortree;

en laat ons nie in vesoeking kom nie

maar verlos ons van die Bose.

Want aan U behoort die koninkryk en die krag

en die heerlikheid tot in alle ewigheid,  Amen


DEUTSCH:

Vater Unser im Himmel,

Geheiligt werde Dein Name,

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

Wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute,

Und vergib uns unsere Schuld,

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

Sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.

ENGLISH:

Our Father, which art in heaven:

hallowed be thy name.

Thy kingdom come.

Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts,

as we forgive our debtors.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.

For thine is the kingdom

and the power and the glory

for ever and ever.


ESPAÑOLE:

Padre nuestro, que estás en los cielos:

santificado sea tu nombre.

Venga tu reyno.

Hágase tu voluntad,

asi en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan cotidiano.

Y perdónanos nuestras deudas,

asi como nosotros perdonamos

á nuestros deudores.

Y no nos metas en tentación,

mais libranos de mal. Porque tuyo es el reyno

y la potencia y la gloria por los siglos.

ITALIANO:

Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome;

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

rimetti a noi i nostri debiti,

come noi li rimettiamo ai nostri debitori

e non ci indurre in tentazione,

ma liberaci dal male.


 PORTUGUESES:

Pai nosso que estais no céu,

santificado seja o teu nome;

venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,

na terra como no céu.

Dê-nos hoje nosso pão nosso de cada dia,

perdoem-nos nossas ofensas como perdoamos

a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair

em tentação, mas livra-nos do mal.

TAGALOG:

Ama namin sumasa langit ka,
sambahin ang ngalan mo;
Dumating ang iyong kaharian;
Matupad ang iyong kalooban,
kung paano sa langit ay gayon din sa lupa.
Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain;
at patawarin mo kami sa aming mga utang,
tulad ng ginagawa namin
patawarin ang mga may utang sa amin;
at huwag mo kaming ihatid sa tukso,
ngunit iligtas mo kami sa masama.
Sapagkat sa iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian
magpakailanman.


 

FRANÇAIS:

Notre Père,
qui est aux Cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Amen.

 

 

LATIN:

Pater noster,

qui es in caelis,

Sanctificetur nomen tuum.

Adveniat regnum tuum.

Fiat voluntas tua,

Sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,

Et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem:

Sed libera nos a malo.[

Quia tuum est regnum,Et potestas,

Et gloria in saecula.

Amen.

K
L


   Explicit statement about priestly celibacy,  by Pope Francis,               in  English - Deutsch - Français - Nederlands.  


EXTRA 


XY
Z

 

In de nacht van 13 op 14 februari 1945 hebben Amerikaanse en Britse bommen de stad Dresden met de grond gelijk gemaakt, inclusief deze prachtige protestantse kerk, de Frauenkirche. Duizenden onschuldige mensen kwamen om in het inferno. Laten we deze slachtoffers van deze barbaren gedenken in onze gebeden.                                                                                                                    Na de Duitse hereniging werd het historische centrum van Dresden herbouwd volgens oude foto's en films, inclusief de Frauenkirche, toch Dresden zal voor altijd zijn littekens blijven behouden.

 

Dans la nuit du 13 au 14 février 1945, les bombes américaines et britanniques ont rasé la ville de Dresde, y compris cette magnifique église protestante, la Frauenkirche (Notre Dame). Des milliers d'innocents ont péri dans le brasier. Ayons une pensée pour ces victimes de ces barbares dans nos prières.                                                                                                                                            Après la réunification allemande, le centre historique de Dresde a été reconstruit d'après d'anciens photos et films, y compris la Frauenkirche ; pourtant, Dresde là gardera pour toujours ses cicatrices.

 

 

On the night of February 13-14, 1945, American and British bombs razed the city of Dresden to the ground, including this magnificent Protestant church, the Frauenkirche (Our Lady). Thousands of innocent people perished in the inferno. Let us remember these victims of these barbarians in our prayers.                                                                                                                                After German reunification, the historic center of Dresden was rebuilt according to old photos and films, including the Frauenkirche; yet Dresden there will forever bear its scars.

 

In der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 machten amerikanische und britische Bomben die Stadt Dresden dem Erdboden gleich, darunter auch diese prächtige evangelische Frauenkirche. Tausende von unschuldigen Menschen kamen in dem Inferno ums Leben. Lasst uns dieser Opfer dieser Barbaren in unseren Gebeten gedenken.                                                                                    Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde das historische Zentrum Dresdens nach alten Fotos und Filmen wieder aufgebaut, einschließlich der Frauenkirche; dennoch wird Dresden dort für immer seine Narben tragen.

Dresden, Germany: Reconstructed and Rewarding - YouTube

Frauenkirche Dresden beim Wiederaufbau 1994 - YouTube