• Christelijk Geloof
  • productie GALERIE production
  • In Prime


INLEIDING:

Een spannend realistische harde fictie roman, gebaseerd op ware gebeurtenissen, verterende romantiek is ruim aanwezig. Corruptie, invloeden, belangenverstrengelingen, bedreigingen, chantage en allerlei criminele praktijken worden aan de kaak gesteld, die er zal toeleiden Vlaams-Belgisch nationaal en internationaal gerenommeerd technologisch bedrijf te kapen. Joost Lebois en Peter Huysmans, stichters van Lebois & Huysmans NV. Gangmakers voor de criminele act zijn de maffioso uitgevers en journalisten van The Wall Street Bulletin, die onder druk van diverse jaloerse Amerikaanse business-bonzen met justitiële steun van hun regering, Belgische politieke en gerechtelijke overheden te chanteren en ze zo dwingen medewerking te verlenen om dit vooruitstrevend Vlaams bedrijf te kelderen.

Daarom de titel De Raven van Wall Street, daar raven intelligente agressieve vogels zijn, bekend om hun lef om al wat blinkt te stelen.

Dit boek is fictie, alle namen zijn verzonnen, gelijkenis met bepaalde personen of situaties rust louter op toeval.

 

 

 

Prijs: € 0.00 ; Free web productiehuis:  LIBERA nos a MALO

Order via mail: p.h.liberanosamalo@gmail.com;                          

Sponsoring: bedankt voor uw donatie. 

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB

 

Introduction:

A suspenseful realistic hard fiction novel based on the true historical story of how New York's Wall Street and the then Belgian governments deliberately ruined the thriving, Flemish speech technology company Lernout & Hauspie NV. Corruption, influences, conflicts of interest, threats, blackmail, and all kinds of criminal practices are exposing, which will lead to the hijacking of a Flemish (Belgian) national and international renowned technological company. Joost Lebois and Peter Huysmans, founders of Lebois & Huysmans NV. The gangsters for the criminal act are the Mafioso publishers and journalists of The Wall Street Bulletin, who, under pressure from various jealous American ''business bigwigs''. With judicial support from their government, blackmailed Belgian judicial and political authorities to force them to cooperate in driving this progressive Flemish company into the ground. There is also a beautifully moving fictional love story woven into the story. Why the title The Ravens of Wall Street? Because ravens are intelligent, aggressive birds, known for their daring to steal everything that shines.

This book is fiction. Proper names rely on coincidental resemblance to certain people or situations.

 

 Price $ / £ / € 0.00 Free web production house: LIBERA nos a MALO

Order via mail: p.h.liberanosamalo@gmail.com;

Sponsorship: thank you for your donation.

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com Bank account: BE79 7360 1940 6633                                  BIC / Swift KREDBEBB

 


Introduction :
Un roman de hard fiction réaliste à suspense, fondé sur des événements réels, digérant la romance. La corruption, les influences, les conflits d'intérêt, les menaces, le chantage et toutes sortes de pratique criminelle sont mis au jour, conduisant au détournement d'une entreprise technologique flamande belges de renommée nationale et internationale. Joost Lebois et Peter Huysmans, fondateurs de SA Lebois & Huysmans. Les gangsters de cet acte criminel sont les éditeurs et journalistes mafieux du Wall Street Bulletin, qui, sous la pression de divers hommes d'affaires américains jaloux et avec le soutien judiciaire de leur gouvernement, font chanter les autorités politiques et judiciaires belges pour qu'elles coopèrent à la destruction de cette entreprise flamande progressiste. D'où le titre Les Corbeaux de Wall Street, car les corbeaux sont des oiseaux intelligents et agressifs, connus pour leur courage à voler tout ce qui brille. Ce livre est une fiction, tous les noms sont inventés, les similitudes avec certaines personnes ou situations sont purement fortuites.

Preis, le prix: € 0.00 ; Free web                                productionhaus: LIBERA nos a MALO

Bestellung  via,  Commandez via MAIL   p.h.liberanosamalo@gmail.com;   

Parrainage : merci pour votre don.                     

Patenschaft: Vielen Dank für Ihre Spende.. 

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB

Einleitung:                                                                            Ein spannender, realistischer Roman, der auf der wahren Geschichte basiert, wie die New Yorker Wall Street und die damaligen belgischen Behörden das florierende flämische Unternehmen für Sprachtechnologie, AG Lernout & Hauspie, vorsätzlich ruinierten.                                  Korruption, Beeinflussung, Interessenkonflikte, Drohungen, Erpressung und alle Arten von kriminellen Praktiken werden aufgedeckt, die zur Entführung eines flämischen (belgischen) national und international renommierten Technologieunternehmens führen werden. Joost Lebois und Peter Huysmans, die Gründer von Lebois & Huysmans AG. Die Drahtzieher dieser kriminellen Handlung sind die mafiösen Herausgeber und Journalisten des Wall Street Bulletin, die unter dem Druck mehrerer eifersüchtiger amerikanischer Geschäftsbonzen mit juristischer Unterstützung ihrer Regierung die belgischen Justiz- und Politikbehörden erpressen, um sie zur Zusammenarbeit bei der Zerschlagung dieses fortschrittlichen flämischen Unternehmens zu zwingen. In die Geschichte ist auch eine wunderbar bewegende fiktive Liebesgeschichte eingeflochten. Warum der Titel die Raben der Wall Street? Weil Raben intelligente, aggressive Vögel sind, die dafür bekannt sind, dass sie alles stehlen, was glänzt. Dieses Buch ist fiktiv, alle Eigennamen sind erfunden, Ähnlichkeiten mit bestimmten Personen oder Situationen beruhen auf reinen Zufällen


Kennismaking.

Barbecue is een romantisch dramaverhaal die zich afspeelt in Brasschaat, horen tot rijkste gemeenten van de randstad Antwerpen; bewoond door welgestelde burgers uit de zakelijke Antwerpse wereld. Veel Nederlanders die hen land 'ontvlucht' zijn om zich te onttrekken aan de daar geldende vermogenstaksen. Ook zakenlui uit de diamantwereld, voornamelijk joodse; en Indiërs uit Mumbai (Bombay) hebben daar hen vaste stek.

Zaterdag, de verjaardag van vader Appelboom, gaan ze alle uit eten in het bekende Antwerps Argentijns grillrestaurant, La Parrillada Argentina in de Anneesenstraat omgeving de Keyzerlei-centraal station.

Abraham Appelboom en vrouw komen regelmatig eten in dit restaurant, ze zijn goed bevriend met de uitbaters.

Zoon David is 21 jaar, studeert in Engeland aan de universiteit van Oxford, Kayla is 14 jaar, puber dus, gitzwart haar met blauwe ogen, de lieveling van hun allen. De oudste Eliza 25 jaar heeft economie en filosofie gestudeerd, een jaar aan de UA (universiteit Antwerpen) en twee jaar BU (university Boston), maar het was toch geen succes. Sinds twee jaar werk ze bij haar vader op het kantoor in de Hoveniersstraat. (Antwerpse Diamantwijk.)

 

Prijs: € 0.00;  Free web productiehuis:  LIBERA nos a MALO.

Order via mail: p.h.liberanosamalo@gmail.com;                          

Sponsoring: bedankt voor uw donatie. 

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB

Introduction.
Barbecue is a romantic drama story set in Brasschaat, one of the richest municipalities in the periphery of Antwerp; inhabited by well-to-do citizens from the Antwerp business world. Many Dutch people who have escaped from their country to avoid paying capital gains tax, as well as businessmen from the diamond world, mainly Jewish and Indians from Mumbai (Bombay) have their homes there.

Saturday, father Appelbooms birthday, they all go out to eat at the well-known Antwerp Argentine grill restaurant, La Parrillada Argentina in Anneesenstraat near Keyzerlei-central station. Abraham Appelboom and his wife regularly eat in this restaurant, they are good friends with the owners. Son David is 21 and is studying in England at Oxford, University, Kayla is 14 years old, an adolescent, jet black hair with blue eyes, the darling of them all. The eldest Eliza 25 years old has studied economics and philosophy, for one year at UA (university Antwerp) and two years at BU (university Boston), but it was not a success. For two years, she works at her father's office in the Hoveniersstraat. (Antwerp Diamond District.)

 

 

 

 

 

Price $ / £ / € 0.00;      Free web production house: LIBERA nos a MALO.

Order via mail: p.h.liberanosamalo@gmail.com;

Sponsorship: thank you for your donation.

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com Bank account: BE79 7360 1940 6633                                  BIC / Swift KREDBEBB

 
Apprendre à vous connaître.

Barbecue est un drame romantique qui se déroule à Brasschaat, l'une des villes les plus riches de la périphérie d'Anvers, habitées par des citoyens aisés du monde des affaires anversois. De nombreux Néerlandais qui ont fui leur pays pour échapper aux impôts sur la fortune surtout en vigueur. Ainsi que des hommes d'affaires du monde du diamant, surtout des Juifs et des Indiens de Mumbai (Bombay), y ont leur résidence.

Le samedi, jour de l'anniversaire du père Appelboom, ils vont tous manger dans le célèbre restaurant grill argentin d'Anvers, La Parrillada Argentina , situé dans la rue Anneesenstraat, près de la gare centrale de Keyzerlei. Abraham Appelboom et sa femme mangent régulièrement dans ce restaurant et sont de bons amis des propriétaires.

Le fils David 21 ans et étudie en Angleterre à l'université d'Oxford, Kayla a 14 ans, donc une adolescente, avec des cheveux noire de jais et des yeux bleus, la chérie de tous. L'aînée Eliza, 25 ans, a étudié l'économie et la philosophie, un an à l'UA (Université d'Anvers) ensuite deux ans à la BU (Université de Boston), mais ce n'était pas un succès. Depuis deux ans, elle travaille au bureau de son père dans la Hoveniersstraat. (Quartier des diamants d'Anvers).

 

 

Le prix: € 0.00 ; Free web                                maison de production: LIBERA nos a MALO

Commandez via MAIL   p.h.liberanosamalo@gmail.com;   

Parrainage : merci pour votre don.                     

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB

Einleitung.

Barbecue ist ein romantisches Drama, das in Brasschaat spielt und zu eine der reichsten Gemeinden im Umland von Antwerpen; bewohnt von wohlhabenden Bürger aus der Antwerpener Unternehmenswelt. Viele Niederländer, die »geflohen«, um die dort geltenden Vermögenssteuern zu umgehen. Geschäftsleute aus der Diamantendwelt, meist jüdisch, und Inder aus Mumbai (Bombay) haben sie sich dort niedergelassen.

Am Samstag, dem Geburtstag von Vater Appelboom, gehen sie alle zusammen zum Abendessen in das bekannte Antwerpener argentinische Grillrestaurant La Parrillada Argentina in der Anneesenstraat in der Nähe des Hauptbahnhofs De Keyzerlei. Abraham Appelboom und seine Frau essen regelmäßig in diesem Restaurant und sind gut mit den Eigentümern befreundet. Sohn David ist 21 und studiert in England an der Universität von Oxford, Kayla ist 14, also ein Teenager, tiefschwarzes Haar, mit blauen Augen, der Liebling von allen. Die älteste Eliza, 25 Jahre alt, hat Wirtschaft und Philosophie studiert, ein Jahr an der UA (Universität Antwerpen) und zwei Jahre an der BU (university Boston), aber es war kein Erfolg. Seit zwei Jahren arbeitet sie im Büro ihres Vaters in der Hoveniersstraat. (Antwerpener Diamantenviertel).

 

Preis: € 0.00 ; Free web                                productionhaus: LIBERA nos a MALO

Bestellung  via MAIL   p.h.liberanosamalo@gmail.com;                       

Patenschaft: Vielen Dank für Ihre Spende.. 

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB


Inleiding:

Dit spannende moordverhaal speelt zich af in Belgische aristocratische kringen aan het einde van de 19e eeuw.

Daar in deze kringen de voertaal Frans was en nog is, worden er veel Franse woorden en zinnen gebruikt, dit is noodzakelijk om de echte sfeer van deze ‘blauwbloed- kringen’ weer te geven daar toen alle officiële instanties in België Franstalig was.                    Burggraaf Philippe Frederick de Lippens de Voorne kijkt door het raam van zijn kasteel Beaulieu  in Machelen, het huidige Vlaams-Brabant, hij schenkt voor het ogenblik weinig aandacht aan het mooie rustige Brabantse landschap, niet dat de burggraaf er geen oog voor heeft, maar niet op dit moment. Het zijn de trouwplannen van zijn zoon Didier die in zen hoofd spelen. Didier staat er op te trouwen met Madeleine de Lille de Hondschoote een zeer mooie jonge dame van lagere adel, maar dit is het probleem überhaupt niet, zijn vrouw Évelyne is ook van lagere adel. Het probleem zit in haar moraliteit, het rapport over haar maakte hem zorgen! Dit luide zo: Freule Madeleine Maxima Christina de Lille de Hondschoote is alles behalve een devoot personage, het tegenovergestelde van een kuise non.

 

Prijs: € 0.00;  Free web productiehuis:  LIBERA nos a MALO.

Order via mail: p.h.liberanosamalo@gmail.com;                          

Sponsoring: bedankt voor uw donatie. 

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB

Indruction:

Cette passionnante histoire de meurtre se déroule dans les milieux aristocratiques belges à la fin du XIXᵉ siècle.

Cette histoire est une fiction, les noms propres sont inventés, sauf quelques-uns en fonction de leur existence historique. Emplacement ; Château de Beaulieu à Machelen. Les résidents ou propriétaires passés et présents n'ont rien à voir avec l'histoire, le château ne sert que de décor !  Le vicomte Philippe Frederick de Lippens de Voorne regarde par la fenêtre de son château de Beaulieu à Machelen, dans l'actuel Brabant flamand. Pour l'instant, il ne prête guère attention à la belle et paisible campagne brabançonne, non pas que le vicomte n'en ait pas l'œil, mais pas en ce moment. C'est le projet de mariage de son fils Laurent qui le préoccupe. Laurent a l'intention d'épouser Madeleine de Lille de Hondschoote, une exceptionnelle jeune femme de petite noblesse. Cependant, ce n'est absolument pas le problème, sa femme Évelyne est également de petite noblesse. Le problème est dans sa moralité, le rapport sur elle l'a inquiété ! Se sonnait ainsi : Milady Madeleine Maxima Christina de Lille de Hondschoote est tout sauf un personnage dévot, le contraire d'une nonne chaste.

 

Le prix: € 0.00 ; Free web                                maison de production: LIBERA nos a MALO

Commandez via MAIL   p.h.liberanosamalo@gmail.com;   

Parrainage : merci pour votre don.                     

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB


Inleiding: Missie Metro Manilla is een avonturenroman waar de hoofdrolspeler luitenant Ian Sinclair de opdracht krijgt om de internationale gezochte drugsbaron Faro van   uit de Filipijnen te ontvoeren, en heelhuids uitleveringen aan de CIA in Langley, Virginia, Washington DC. Zijn collega  is een  mysterieus Filipijnse vrouw,  zal hij slagen in zijn opdracht?

Ian Sinclair staat voor het raam te turen en geniet van het prachtige Antwerpse panorama op het 16de verdieping van de Fruithoflaan in Berchem. Ian, 39 jaar vrijgezel, 1,85 m, rode haren, zoals vele Schotten, baardloos, het enig kind van Schotse vader uit Aberdeen en Belgische Waalse moeder uit Namen, na scheiding van ouders is Ian op zijn negen jaar met moeder verhuisd van Aberdeen naar Antwerpen. Zijn moeder is jammerlijk al overleden, vader leeft nog, regelmatig verblijf Ian enkele weken in Schotland bij hem op vakantie. Er wordt aangebeld, verneemt via de parlofoon, "DHL met een briefpakketje,  Ian open de brief.... spreekt hardop tegen zichzelf, > Het is toch niet waar zeker?

 

 

 

 

Prijs: € 0.00;  Free web productiehuis:  LIBERA nos a MALO.

Order via mail: p.h.liberanosamalo@gmail.com;                          

Sponsoring: bedankt voor uw donatie. 

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB

Introduction: Mission Metro Manila is an adventure novel where the protagonist lieutenant Ian Sinclair is tasked with kidnapping internationally wanted drug lord Faro from the Philippines, and delivering him in one piece to the CIA in Langley, Virginia, Washington DC. His colleague is a mysterious Filipina woman, will he succeed in his assignment? Ian Sinclair stands peering out the window, enjoying the beautiful Antwerp panorama on the 16th floor of Fruithoflaan in Berchem. Ian, 39 years single, 1.85 m, red hair, like many Scots, beardless, the only child of a Scottish father from Aberdeen and Belgian Walloon mother from Namur, after separation from his parents, Ian moved with his mother from Aberdeen to Antwerp when he was nine years old. His mother has sadly already died, father is still alive, regularly Ian stays a few weeks in Scotland with him on vacation. The doorbell rings, he hears over the intercom, “DHL with a parcel, Ian opens the letter … speaks aloud to himself, “It's not true surely?”

 

 

 

 

 

Price $ / £ / € 0.00;      Free web production house: LIBERA nos a MALO.

Order via mail: p.h.liberanosamalo@gmail.com;

Sponsorship: thank you for your donation.

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com Bank account: BE79 7360 1940 6633                                  BIC / Swift KREDBEBB


Introduction : Mission Métro Manille est un roman d'aventure dans lequel le lieutenant Ian Sinclair est chargé d'enlever le baron de la drogue Faro, internationalement recherché aux Philippines, et de le livrer en un seul morceau à la CIA à Langley, en Virginie, à Washington DC. Sa collègue est une mystérieuse philippine. Parviendra-t-il à réussir sa mission ? Ian Sinclair regarde par la fenêtre, profitant du magnifique panorama anversois, au 16ᵉ étage de la Fruithoflaan à Berchem. Ian, 39 ans, célibataire, 1,85 m, cheveux roux. Comme beaucoup d'Écossais, imberbe, fils unique d'un père écossais d'Aberdeen et d'une mère belge wallonne de Namur, après la séparation de ses parents, Ian a déménagé avec sa mère d'Aberdeen à Anvers lorsqu'il avait neuf ans. Sa mère est toutefois déjà décédée, son père est toujours en vie et Ian passe régulièrement quelques semaines de vacances avec lui en Écosse. On sonne à la porte, on entend dans l'interphone « DHL avec une lettre », Ian ouvre la lettre… Il ouvre la lettre et se dit à voix haute : « Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? »

 

 

 

 

Le prix: € 0.00 ; Free web                                maison de production: LIBERA nos a MALO

Commandez via MAIL   p.h.liberanosamalo@gmail.com;   

Parrainage : merci pour votre don.                     

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB

Einleitung: Mission Metro Manila ist ein Abenteuerroman, in dem der Protagonist Lieutenant Ian Sinclair den Auftrag erhält, den international gesuchten Drogenbaron Faro von den Philippinen zu entführen und ihn unversehrt an die CIA in Langley, Virginia, Washington DC, zu liefern. Seine Kollegin ist eine geheimnisvolle Filipina, wird er seinen Auftrag erfolgreich erfüllen? Ian Sinclair steht im 16. Stock der Fruithoflaan in Berchem und schaut aus dem Fenster, um das schöne Panorama von Antwerpen zu genießen. Ian, 39 Jahre, ledig, 1,85 m, rotes Haar, wie viele Schotten bartlos, das einzige Kind eines schottischen Vaters aus Aberdeen und einer belgisch-wallonischen Mutter aus Namur, nach der Trennung der Eltern zog Ian mit seiner Mutter von Aberdeen nach Antwerpen, als er neun Jahre alt war. Seine Mutter ist leider schon gestorben, der Vater lebt noch, regelmäßig fährt Ian mit ihm für ein paar Wochen in die Ferien nach Schottland. Es klingelt an der Tür, über die Sprechanlage hört er: »DHL mit einem Briefpaket, Ian öffnet den Brief.... spricht laut zu sich selbst, ›Das ist doch, nicht wahr?‹

 

 

 

Preis: € 0.00 ; Free web                                productionhaus: LIBERA nos a MALO

Bestellung  via MAIL   p.h.liberanosamalo@gmail.com;                       

Patenschaft: Vielen Dank für Ihre Spende.. 

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB

Inleiding

Code Rode Draak is een avonturenroman waar de hoofdrolspeler geheim agent luitenant Ian Sinclair de opdracht krijgt via overste John Moore van de Britse geheime dienst, beter bekend onder de naam M16, om diegene en/of organisatie die de pandemie virus Covid-19 in hun labo’s hebben ontwikkeld en het wereldwijd hebben laten verspreiden te ontmaskeren. Sinclair is daarvoor gemotiveerd daar zijn vrouw Natasha, die erg was verzwakt door een schotwonde opgelopen bij haar opdracht als collega en daarna als echtgenote van Ian, is voor zes maanden overleden aan het virus. (Lees het boek Manilla Districten.). Na zijn huwelijk met Natasha heeft Ian overplaatsing gevraagd van de Federale Belgische politie sectie FIAD, drugsbestrijding naar M16; deze heeft een speciale eenheid in het leven geroepen met Major John Moore als commandant, die twee rangen bevorderd is naar kolonel, om de zaak uit te spitten, onder de naam Code Rode Draak – Code Red Dragon afgekort als CRD.


Prijs: € 2.5.00 ;  Free web productiehuis:  LIBERA nos a MALO

Order via mail: p.h.liberanosamalo@gmail.com;                          

Sponsoring: bedankt voor uw donatie. 

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB

Introduction Code Red Dragon is an adventure novel where the protagonist, secret agent Lieutenant Ian Sinclair is tasked via Commander John Moore of the British Secret Service, better known as M16, to unmask those and/or organizations who developed the pandemic virus Covid-19 in their labs and allowed it to spread worldwide. Sinclair is motivated to do so since his wife Natasha, who was very weakened by a gunshot wound sustained during her assignment as a colleague and then as Ian's wife, died of the virus before six months (Read the book Manila Districts.). After his marriage to Natasha, Ian requested transfer from the Federal Belgian Police Section FIAD, Drug Enforcement to M16; it created a special unit with Major John Moore as commander, promoted two ranks to colonel, to ferret out the case, under the name Code Red Dragon – Code Red Dragon abbreviated as CRD.

 

 

Price $ / £ / € 2.50;      Free web production house: LIBERA nos a MALO.

Order via mail: p.h.liberanosamalo@gmail.com;

Sponsorship: thank you for your donation.

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com Bank account: BE79 7360 1940 6633                                  BIC / Swift KREDBEBB


Introduction                                                                     Code Dragon Rouge est un roman d'aventure dans lequel le lieutenant Ian Sinclair, agent secret, est chargé par son supérieur John Moore des services secrets britanniques, plus connus sous le nom de M16, de démasquer les personnes et/ou les organisations qui ont développé le virus pandémique Covid-19 dans leurs laboratoires et l'ont laissé se propager dans le monde entier. Sinclair est motivé par le fait que sa femme Natasha, très affaiblie par une blessure par balle subie lors de sa mission comme collègue puis en tant qu'épouse d'Ian, est morte du virus avant six mois (Lire le livre Manille Districts.). Après son mariage avec Natasha, Ian a demandé à être transféré de la section FIAD de la police fédérale belge, chargée de la lutte contre les stupéfiants, à la section M16, celle-ci a mis sur pied une unité spéciale avec le major John Moore comme commandant, promu de deux rangs au grade de colonel, pour élucider l'affaire, sous le nom de Code Dragon Rouge, en anglais, Code Red Dragon, abrégé en CRD.

Le prix: € 2.50 ; Free web                                maison de production: LIBERA nos a MALO

Commandez via MAIL   p.h.liberanosamalo@gmail.com;   

Parrainage : merci pour votre don.                     

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEBB

Einleitung                                                                             Code Red Dragon: ist ein Abenteuerroman, in dem der Protagonist, der Geheimagent Leutnant Ian Sinclair, über seinen Vorgesetzten John Moore vom britischen Geheimdienst, besser bekannt als M16, den Auftrag erhält, diejenigen oder die Organisation zu entlarven, die in ihren Labors das pandemische Virus Covid-19 entwickelt und seine weltweite Verbreitung ermöglicht haben. Sinclair ist dazu motiviert, da seine Frau Natasha, die durch eine Schusswunde, die sie während ihres Einsatzes als Kollegin und dann als Ians Frau erlitten hatte, sehr geschwächt war, vor sechs Monaten an dem Virus starb (Lesen Sie das Buch Manila Distrikts.). Nach seiner Heirat mit Natasha beantragte Ian eine Versetzung von der föderalen belgischen Polizeisektion FIAD, Drogenbekämpfung, zur M16; diese richtete eine Spezialeinheit mit Major John Moore als Kommandant ein, der zwei Ränge zum Oberst befördert wurde, um den Fall unter dem Namen Code Roten Drache – Code Red Dragon abgekürzt CRD – aufzuklären.

Preis: € 2.50 ; Free web                                productionhaus: LIBERA nos a MALO

Bestellung  via MAIL   p.h.liberanosamalo@gmail.com;                       

Patenschaft: Vielen Dank für Ihre Spende.. 

 PayPal: spacemirror.eu@gmail.com                   Bank account: BE79 7360 1940 6633               BIC / Swift KREDBEB


Volgende tittels in de maak, leest de korte inhoud hieronder.

Prochains titres en préparation, lisez le court contenu ci-dessous.

Die nächsten Titel sind in der Mache, lesen Sie den kurzen Inhalt unten.

Next tittles in the works, read the brief content below.


VERSION D'ESSAI, les neuf premières pages

La Beauté Mysteriéuse

Jeffrey Watkins, écrivain et parfois scénariste de films érotiques, vient de se réveiller sur l'île tropicale de la Jamaïque. C'est encore une nouvelle journée ensoleillée, comme il y en a treize par douzaine sur cette île. Après avoir bu son café, il se rend sur la plage adjacente à sa luxueuse villa. Il regarde la mer et songe à son aspect paisible, mais également à la colère qu'elle peut susciter et aux secrets tragiques qui se cachent dans ses sombres profondeurs. Dans les eaux calmes, il aperçoit soudain un dauphin, les dauphins sont fréquents dans cette mer, ils connaissent les personnes et les personnes les connaissent. Jeffrey remarque que ce dauphin pousse devant lui quelque chose d'assez grand. Il sort ses jumelles et constate qu'il s'agit d'un humain, une personne en train de se noyer. Ce n'est pas une exception, les dauphins aident les noyés et tentent de les ramener sur la terre ferme. Rapidement, il enlève sa chemise et plonge dans l'eau. Le courant est impressionnant vers la terre et il doit utiliser toutes ses forces pour atteindre le dauphin. Le dauphin le remarque et nage joyeusement vers Jeffrey. Après une trentaine de mètres, il atteint le dauphin, prend en charge l'animal en train de se noyer et lui caresse rapidement la tête en signe de gratitude. Le dauphin s'aperçoit que l'animal en train de se noyer est désormais hors de danger et continue tranquillement à nager dans l'océan. Jeffrey nage à reculons vers le rivage, un corps immobile sous les bras. Le courant fort joue maintenant en sa faveur et il peut atteindre la plage rapidement.

 

Sur la plage, il vérifie si le noyé est encore en vie et, heureusement, le cœur bat irrégulièrement, mais il bat.                     Il s'étonne de la beauté de la jeune femme qui s'est noyée, probablement âgée d'une vingtaine d'années, aux cheveux blonds mi-longs, aux yeux verts et mesurant environ un mètre soixante-cinq. Il soulève la jeune fille et l'emmène dans l'une des chambres, l'allonge avec précaution, lui enlève ses vêtements mouillés, c'est un beau corps que celui de cette sirène, pense-t-il. Bien sûr, ce n'est pas une sirène (dans la mythologie grecque, les nymphes divines de la mer). C'était un jeu de pensée pendant qu'il la tirait de la mer, appelait le 911, racontait brièvement son histoire. Au bout de dix minutes, les ambulanciers arrivent, sirènes hurlantes, le médecin urgentiste examine l'homme qui s'est noyé et lui dit : "Monsieur Watkins, j'ai une question à vous poser : Monsieur Watkins, j'ai de bonnes, mais inexplicables nouvelles, cette jeune femme est en très bonne santé. Ses organes fonctionnent normalement, elle n'a certainement pas d'eau dans les poumons, ce qui est exceptionnel pour une personne qui se noie, elle n'est pas non plus inconsciente ou comateuse. Elle vient de sombrer dans un profond sommeil, elle ne voit pas ce qui aurait pu le provoquer. Elle ne s'est heurtée à rien non plus, aucune blessure n'est visible, je vous suggère donc de la garder au lit. Si elle ne s'est pas réveillée d'ici demain, nous la transférerons à l'hôpital, pensez à nous informer de l'évolution de la situation, bye bye. Équipe d'interventions médicale en va. Jeffrey reste assis un moment avec la femme qu'il appelle "sirène" dans son esprit. Il tient sa main de cire qui n'est plus aussi froide qu'au moment où elle vient d'être repêchée, se rend dans le salon et continue à travailler sur un scénario, mais il n'y parvient pas, il manque d'inspiration. Cela arrive souvent aux écrivains, il vaut mieux s'arrêter, se détendre et attendre que la muse féconde de nouveau ses fantasmes, se rend au bar de la maison et se sert un double whisky Glenfiddich.

Les heures passent et elle ne s'est toujours pas réveillée. O, pense Jeffrey, je dois me tromper de conte de fées avec cette sirène, elle ressemble plus à la Belle au Bois Dormant, espérons que cette Belle au Bois Dormant ne dormira pas pendant cent ans, car demain, femme et fille seront de retour de Miami où elles sont allées faire du shopping. Thérèse et Cindy n'apprécieront pas cette rencontre avec une belle et étrange jeune femme blonde dans leur maison, toutes deux vont certainement entretenir toutes sortes de complots jaloux. J'ai simplement sauvé et soigné un homme qui se noyait, n'est-ce pas ? Elle aussi, ma femme haïtienne, l'est sans raison et notre fille ne vaut guère mieux. Heureusement, mon fils Dylan est un penseur plus relationnel comme moi, son père. Le scénariste, qui s'est versé plus qu'il n'en faut de scotch whisky dans le gosier, continue de fantasmer sur ce qui pourrait se passer lorsque la femme et la fille reviendront à la maison et que la sirène ne s'est pas encore réveillée ! Jeffrey regarde comment se porte la fille le matin et constate qu'elle n'est plus allongée sur le dos, mais sur le côté. Elle s'est donc retournée. Rappelez-vous les paroles du médecin urgentiste, selon lesquelles la jeune fille qui s'est noyée n'était certainement pas dans le coma, mais dans un sommeil profond et inexpliqué, et qu'il n'y avait pas la moindre trace d'eau dans ses poumons. Jeffrey consulte son courrier électronique et, pendant ce temps, savoure une tasse de café accompagnée d'une grosse part de gâteau au chocolat. La Belle au bois dormant se réveille, regarde autour d'elle, confuse, sort du lit, se dirige vers la salle de bains, puis vers l'armoire. Elle en sort une belle robe blanche translucide. C'est comme si elle était déjà venue ici, car elle n'a rien eu à chercher. Jeffrey, levant les yeux et voyant la nymphe virevolter gracieusement à travers la vitre comme une danseuse, s'approche d'elle et lui dit : > Hé, tu t'es déjà réveillée, entre. En se déhanchant et un sourire malicieux aux lèvres, elle entre dans le salon et demande d'un ton sensuel et un peu enfantin.

<Avez-vous de l'eau ? En souriant, Jeffrey répond :

> beaucoup d'eau, Jeffrey va chercher un verre d'eau qu'elle vide d'un trait et il demande. >As-tu un nom ? Elle répond en ricanant. Non, pourquoi, > mais tout le monde a un nom, non ?

Je ne sais pas, alors donnez-moi un nom. Sa question le laisse perplexe,

> je ne peux vraiment pas faire ça. Avec autorité, elle répète sa question.

Je n'en ai réellement pas, vous devez quand même m'en offrir un. Oh, pense Jeffrey, quelle importance, si je peux lui faire plaisir avec ça, pourquoi pas.

> D'accord, un temporaire alors, jusqu'à ce que tu te souviennes de nouveau de ton vrai nom.

> Ariel donc, c'est le nom de la sirène dans le film de Disney. Elle répond avec enthousiasme

Oh, mignon nom, Ariel. > A que pensiez-vous ce matin quand vous vous êtes réveillée ?

Matin ?

> C'est après que je t'ai trouvé. Elle esquive la question en posant ses propres questions.

Quel est ton nom alors ?

>Jeffrey.

Jeffrey and morning, I like that, se penche vers sa bouche comme pour l'embrasser et demande ?

Quelle est cette douce odeur que je sens ?

> Gâteau au chocolat, tu veux en manger aussi ?

Oui, s'il te plaît.

> Je te préviens, manger du chocolat peut créer une dépendance.

<O, oui ?

Il lui tend un morceau de gâteau, elle prend des morceaux du gâteau au chocolat avec ses mains, le porte lentement à sa bouche et mange le gâteau émietté par petites bouchées tout en regardant Jeffrey avec un regard séducteur. Tu aimes ça, tu veux un autre morceau ?

Oh, oui je veux manger tout le gâteau. Il veut reprendre le fil pour découvrir quelque chose sur elle finalement. Mais il n'y parvient pas.

> Alors vous ne vous souvenez de rien ?

<Non, juste cet endroit, Jeffrey et ce gâteau.

> Comment vous sentez-vous maintenant ? En souriant, elle répond : "Doucement".

> Tu veux dire après qu'on t'ait trouvée dans l'eau.

<Comment "nous", il n'y avait personne à ce moment-là.

> Un dauphin t'a trouvé et t'a poussé vers la terre, heureusement j'ai remarqué, j'ai nagé jusqu'à toi et je t'ai amené sur la plage, c'est comme ça que tu t'es retrouvée avec moi.

Soudain la sonnerie retentit, Jeffrey regarde l'écran de la caméra, c'est la police.

<Bonjour Monsieur Watkins, nous avons été informés par le service 911 que vous avez sauvé une personne en train de se noyer hier, est-ce exact ?

>Oui, certainement, monsieur l'agent, la revoilà, toute pimpante. Oh, avez-vous oublié d'informer le médecin urgentiste qu'elle s'est réveillée et que rien ne semble lui manquer ?

<Pas de problème Monsieur, nous nous en occupons immédiatement, Lesley voulez-vous bien contacter le dispatching pour qu'il prévienne le 911 que la victime va bien. Le directeur se tourne vers la beauté blonde, lui demande son nom, elle répond par ; Je m'appelle Ariel ; Jeffrey s'interpose immédiatement entre les deux.

> Désolé Monsieur, mais son nom n'est pas Ariel, je lui ai donné ce nom pour l'instant, jusqu'à ce que sa mémoire se rétablisse. Elle n'est pas du tout sûre de son vrai nom et de l'endroit d'où elle vient, probablement jetée par-dessus bord d'un bateau de croisière, ce qui arrive apparemment plus souvent. L'officier de police accepte et demande à sa collègue Lesley d'aller chercher la boîte à empreintes digitales dans la voiture.

<Nous allons maintenant prendre ses empreintes digitales et quelques photos, pour voir s'il y a une correspondance dans la base de données avec une personne que nous connaissons. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'autre option que d'attendre que sa mémoire soit suffisamment en ordre pour qu'elle puisse encore se souvenir de son nom et de son lieu de résidence. Sur le chemin du retour, l'inspecteur en chef demande à sa collègue Lesley pourquoi elle regardait d'un air si soupçonneux la belle noyée.

Oui, vous avez bien remarqué Dieter, j'ai étudié son langage corporel, mon intuition m'a dit que quelque chose n'allait pas, elle dégage une froideur inquiétante. > C'est certainement une forme de jalousie féminine Lindsey, nous avons la peau foncée et les cheveux noirs, ta peau tu ne peux pas la changer, peut-être que tu devrais te faire blondir. Lesley doit sourire un instant, dans son imagination elle se voit avec des cheveux blonds, pourtant elle reste sur son opinion que la fille a un look peu naturel. Ariel, (*) n'hésite pas à manger le gâteau, Nancy, notre femme de ménage va en faire un nouveau. Jeffrey reçoit un appel, excuse-moi Ariel, je dois te laisser seule un moment. C'est la femme de Jeffrey qui lui annonce que Cindy et lui ne rentreront pas à la maison avant deux jours, ils doivent encore attendre deux belles robes qu'ils ont commandées dans une boutique. # Très bien, prenez votre temps, je suis occupé à travailler sur mon scénario, à bientôt, bisous. Pendant ce temps, la jeune fille blonde avec le gâteau dans les mains regarde autour d'elle et ses yeux se posent sur une photo de famille. Jeffrey rentre dans le salon et voit Ariel tenir la photo avec ses mains sales. > Ariel, c'est nous, ma femme Thérèse avec notre fille Cindy et notre fils Dylan ; Cindy va dans une école privée à Kingston, l'année prochaine elle continuera ses études au "George Washington College" à Miami, Dylan étudie à l'université à Boston, la semaine prochaine c'est les vacances scolaires et il rentrera à la maison. Mais je remarque que vous êtes occupée à barbouiller la liste avec vos mains en chocolat, foe, je vais nettoyer ça moi-même pendant un moment parce que sinon notre femme de ménage va poser toutes sortes de questions auxquelles je ne peux pas ou ne veux pas répondre. Tout va bien entre eux deux, très bien même, maintenant que sa femme et sa fille sont parties pour un moment, il doit en profiter. Au son de la musique caribéenne et d'autres rythmes, ils commencent à danser et à boire. Ariel, au rythme des chansons reggae, s'approche de plus en plus de lui en se déhanchant ; ses yeux verts ont sur lui un effet séduisant, érotique et hypnotique ; il capitule, pour la première fois depuis qu'il a épousé Thérèse, il rompt le vœu de fidélité et embrasse passionnément Ariel, le déclic se produit, tous deux se déshabillent et sautent dans la piscine rafraîchissante. Ils s'éclaboussent, jouent, rient et s'encouragent mutuellement. Soudain, Ariel prend Jeffrey par la main, sort de l'eau et se dirige vers la chambre à coucher sans se sécher. Un jeu amoureux apparemment sans fin s'ensuit jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux, épuisés, dans les bras l'un de l'autre.

Matin, Nancy, la femme de ménage entre, constate à sa grande surprise le désordre, elle n'a jamais connu cela auparavant, un tel ravage. Il suit les traces de ne pas mouiller qui mènent à la chambre d'amis, y voit son patron allongé dans les bras d'une blonde. Fait une croix sur la consternation, retourne au salon, se remet de son émotion et se sert un verre de vin dans celui à moitié plein qui se trouve sur la table basse. Mais le devoir est le devoir et elle commence à ranger, à nettoyer les sols et à s'occuper du petit déjeuner. L'odeur alléchante de l'omelette fraîchement frite réveille les deux "amoureux". Nancy connaît sa place, regarde la nymphe blonde avec méfiance, mais ne dit pas un mot, et avec un air renfrogné, elle leur sert le petit déjeuner. (*) Note de l'auteur : nous continuerons ainsi à l'appeler dans l'histoire puisque son vrai nom est inconnu pour l'instant.

À un moment donné, l'Ariel quitte la table et Nancy se retrouve seule avec son patron. <Excusez-moi Jeffrey, je décline m'immiscer dans vos affaires, mais je souhaite vous éviter d'autres ennuis. En tant qu'Haïtienne, j'ai immédiatement compris que cette fille était une sorcière, où l'avez-vous rencontrée ? > Elle s'est noyée, j'ai réussi à la sauver de l'eau, elle a complètement perdu la mémoire. Elle ne se souvient même pas de son nom, je l'appelle Ariel, c'est un nom provisoire jusqu'à ce que sa mémoire revienne. Sa mémoire ne reviendra pas, c'est un démon, un esprit maléfique, elle n'existe pas, si vous ne me croyez pas, vous le découvrirez, mais alors, il sera trop tard. Le mal que ce démon fera sera irréversible. Je n'en dirai pas plus, c'est à vous d'accepter ou de rejeter mes conseils. D'ailleurs, je n'ai pas le droit de vous contrôler, mais c'est mon devoir de chrétienne de vous mettre en garde contre cet enfant démon. Pendant ce temps, Ariel rentra, ayant entendu les mots d'admonestation de la servante. > Arrêtez, arrêtez, pas de discussion ici, Nancy désolé, il vaut mieux que vous preniez un jour de congé aujourd'hui, je ne réduirai pas votre salaire vraiment, maintenant rentrez chez vous. Ariel, excuse-moi, pourtant oui, les Haïtiens et le vaudou, nous, les Blancs, n'y comprenons rien, c'est aussi bien. Je propose qu'on aille faire de la voile aujourd'hui, on invitera quelques amis, on en fera un événement géant, qu'en penses-tu ? Fantastique, Oh, j'ai déjà hâte d'y être. > Mais maintenant dis-moi honnêtement, d'où viens-tu et qui es-tu vraiment, ne fais pas semblant lol. Chéri, c'est enfantin, je viens de tes rêves. Jeffrey rit de cette réponse stupide. C'était la fête sur le Yacht, Jeffrey a fait venir quelques connaissances, comme son meilleur ami Cooper. L'alcool coule à flots, la 'neige blanche' est omniprésente ces jours-ci. Au bout d'un moment, Jeffrey a remarqué qu'Ariel tournait beaucoup autour de Cooper, trop à son avis, en gardant un œil sur eux deux. Ariel le remarque aussi, avec un sourire de défi, elle le regarde sans hésiter, prend Cooper par la main et l'entraîne dans la cabane où elle commence à s'embrasser.

<Hé chéri, réveille-toi, je suis de retour de Miami, j'ai apporté quelque chose de gentil pour toi aussi. Jeffrey se réveilla en sursaut, marmonnant quelque chose d'inintelligible. Tu es en sueur, chéri, tu as fait un rêve bizarre, un cauchemar ? Lève-toi, Nancy a préparé un bon petit déjeuner et Cindy t'attend déjà, elle te remettra notre cadeau, tu nous as vraiment manqué. Tu sais : "Tu es l'amour de ma vie". Jeffrey, encore ivre de sommeil, se demande si c'est maintenant la réalité ou le rêve, ou si l'autre était la réalité et celui-ci le rêve ? > Avec stupéfaction, il regarde autour de lui, tout est bien en place, le cadre est resté intact sur le buffet, Nancy le salue avec l'habituel "Good morning mister Jeffrey", sans qu'il ait remarqué quoi que ce soit à son sujet. Cindy lui tourne autour du cou. ... <Bonjour papa, c'est un plaisir de te revoir, tu m'as complètement manqué, je t'aime beaucoup, voici notre cadeau, tu vas l'apprécier. C'est un beau chapeau tropical, connaissant sa petite femme, l'un des meilleurs et des plus chers, oui, il se réjouit. Il en vient à la conclusion que c'était un rêve et quel rêve, il a une idée lumineuse, il appelle le producteur. #> Ethan, c'est avec Jeffrey que j'ai trouvé un très bon scénario, le scénario actuel, je le mets au congélateur pour plus tard, d'abord, j'écris une toute nouvelle histoire que j'ai vécue dans un mauvais rêve, provisoirement intitulée "La mystérieuse nymphe d'eau".                                                                                                                                                                                                                                                        # Une histoire de rêve ?! Vous écrivez des histoires dans vos rêves maintenant, je suis curieux ?

# Ce sera une histoire merveilleusement excitante et mystérieuse, c'est certain. # J'ai déjà hâte de la lire, mais je vais d'abord la lire avant de me décider, vous savez, elle doit être adaptée à nos productions aussi ? #> Bien sûr, je m'en assurerai, avez-vous déjà eu à vous plaindre des romans que j'ai transformés en scripts de films, aucunement. # C'est vrai, vous êtes un phénomène, mais répétez, je dois d'abord le lire. Ethan Carter est un homme de 52 ans qui s'est enrichi en produisant des films érotiques. Depuis quatre ans, Jeffrey est son scénariste, convertissant des romans d'écrivains pornographiques en scénarios de films. Il les écrit pour Ethan sous un pseudonyme. Il ne veut surtout pas qu'on l'appelle auteur de romans érotiques. Cette nouvelle, transformée ensuite en scénario de film, à l'exception de quelques scènes de sexe soft, ne deviendra certainement pas un film porno, loin de là. L'esprit de Jeffrey est débordant d'inspiration, ce vilain rêve a finalement porté ses fruits. Il commence aussi à pianoter assidûment sur le clavier de son ordinateur portable pour revivre son rêve en une histoire passionnante. Au bout de cinq semaines, le manuscrit est écrit, il l'imprime et va l'apporter à Ethan en personne, jamais par la poste, car ses créations pourraient se retrouver entre de mauvaises mains et s'approprier les droits d'auteur. # Bon Jeffrey, je le lirai ce soir et vous informerai demain. Très tôt le lendemain, un coup de fil du producteur et bailleur de fonds Ethan Carter # Mais cette histoire est géniale, avez-vous vécu tout cela dans votre rêve ? Ce n'est pas une histoire de porno, mais peut-être que si nous en faisons un film, je pourrai être nommé pour un festival, qui sait ? Je te donne immédiatement la permission d'en faire un scénario, oui, je sais, tu dois d'abord payer une avance, toutefois tu auras déjà transféré 20 000 dollars. Jeffrey travaille avec Ethan depuis plusieurs années, ils sont devenus de bons amis. C'est une personne de correct, il n'y a jamais eu de problèmes d'argent, parfois à la production quand Jeffrey remarque que le réalisateur s'est trop écarté du script original. Après quelques palabres, ils parviennent toujours à une solution mutuellement acceptable. Au bout de trois semaines, le scénario du film est terminé, le producteur et les coproducteurs rencontrent Jeffrey pour en discuter et, en concertation, apporter éventuellement quelques modifications, principalement pour des raisons techniques, afin que le tournage ne dépasse pas le budget prévu. le budget prévu. En effet, Ethan Carter Production n'étant pas Metro-Goldwyn-Mayer, leur budget est beaucoup plus limité. Deux mois plus tard, l'heure du casting a sonné. Beaucoup de belles filles ont postulé pour tenir le rôle d'Ariel, elles doivent avoir les cheveux blonds, toutes les candidates apparaissent avec des cheveux blonds, ce sont celles qui sont de nature naturelle, ce sera à quelques exceptions près, probablement pas le cas, mais le pot de teinture s'en est chargé. Pour le casting des candidats, Arabella s'est chargée de la gestion de la thèse, son travail lors du tournage étant de s'assurer que les interprètes ne s'écartent pas du dialogue écrit. Un petit théâtre a été loué, à une table devant la scène se trouvent six employés d'Ethan Carter Production, dont Ethan et Jeffrey, qui font désormais office de juges. Le premier candidat s'avance, tous ayant dû répéter le texte au préalable pour le réciter ensuite au jury comme s'ils jouaient sur un plateau de cinéma.

Jeffrey est le déclarant et le candidat doit répondre. Le jury donne des points, les filles se tiennent prêtes dans les coulisses, le premier agit. Ethan pose quelques questions générales aux candidates, puis elles soient obligées de jouer le texte avec la bonne expression. OK commence, Ethan lance un appel. <Avez-vous de l'eau ? *>Beaucoup d'eau. Avez-vous un nom ? <Non, pourquoi ? *>Mais tout le monde a un nom, non ? <Si ce n'est pas le cas, donnez-moi un nom. *>Je ne peux vraiment pas faire ça.<Je n'en ai pas réellement, il faut quand même que vous m'en donniez un. *>D'accord, un nom provisoire, jusqu'à ce que vous vous souveniez de nouveau de votre nom, Ariel alors, c'est le nom de la sirène dans le film de Disney. <Oh, mignon nom, Ariel. *>A que pensiez-vous ce matin en vous réveillant ? <Le matin ? *>C'est après que je t'ai trouvée. <Quel est ton nom donc ? *Jeff, <Jeff et matin, j'aime ça, <C'est quoi cette douce odeur que je sens ? *Gâteau au chocolat, tu veux en manger aussi ? Oui, s'il vous plaît. *>Je vous préviens, manger du chocolat peut créer une dépendance. <Ah oui ? *Tu aimes ça, tu veux un autre morceau ? <Oh oui, je souhaite manger tout le gâteau. *Alors vous ne vous souvenez de rien. <Non, juste cet endroit, Jeff et le gâteau. *>Comment vous sentez-vous ? Doux.

>STOP ; bien, magnifiquement joué, félicitations, nous allons certainement faire un rapport sur vous.

Ils disent cela après coup à tous les candidats, la plupart d'entre eux venant des États-Unis, ce qui, leur coûte-t-elle, beaucoup d'argent penny enfin, un seul peut être choisi, parfois plusieurs, mais pas dans cette production, pour ce rôle particulier d'Ariel. Jeffrey veut qu'elle ressemble à la fille de son rêve. Ethan ne peut qu'en rire et lui dit : "Comment pourrais-je reconnaître la fille de tes rêves ? Entre-temps, la femme de Jeffrey, sans Cindy, est arrivée. Il est toujours passionnant de suivre les sélections d'acteurs pour savoir qui obtiendra le rôle.

 

Les neuf candidats ont terminé leur numéro d'essai, les juges commencent à délibérer. Jim pense que le numéro sept est le meilleur, Jeffrey pense que le numéro cinq est le meilleur, il n'y a pas d'accord, chacun a un candidat différent à l'esprit. Ethan, comme sponsor et producteur principal, a un droit de veto, ce sera et devra être le numéro sept. Soudain, Suzanne, la maquilleuse qui prépare les candidats derrière l'écran, entre en scène. <People, désolé, mais une fille est venue ici à la toute dernière minute, et demande si elle peut se présenter ? Pas question de trouver, Jeffrey et Ethan, elle devrait, mais aurait dû être à l'heure, tous refusent. Pourtant, soudain, la candidate en retard entre en scène... ... .... Jeffrey sursaute, non, c'est impossible, il devient d'une pâleur mortelle, attrape le verre d'eau, le boit d'un trait. Qu'y a-t-il, mon cher demande sa femme d'une voix inquiète ? >Ce n'est pas possible, c'est la fille de mes rêves. Ethan regarde avec étonnement Jeffrey et la fille blonde, oui une telle beauté est rare à voir et questionne, c'est elle alors, oui, il balbutie. >D'accord, laissons-la réciter sa pièce. Il lui demande d'une voix forte, >Quel est ton nom, beauté ? <J'ai oublié mon nom, mais on m'appelle Ariel. Jeffrey est surpris, il se sent comme envoûté, il peine à respirer, Ethan lui demande, >Mais tu ne peux pas faire ça de toute façon, puisque tu ne connais pas les paroles. <Ne vous inquiétez pas pour ça, patientez ! Ethan reprend le rôle d'ouvreur, Jeffrey, incapable de sortir un mot de sa bouche, reste assis devant lui, immobile. D'un ton sensuel, elle accomplit parfaitement la déclamation et pour couronner le tout, à sa question, quel est ton nom, et Ethan répond, Jeff, elle répond : " Jeffrey et le matin, j'aime ça ", Pendant ce temps, Jeffrey s'est plus ou moins remis de la rencontre inattendue avec la fille de ses rêves, heureusement qu'il n'a pas prise soin à Jeff ou Jeffrey, sinon il aurait été assommé de nouveau. C'est Arabella qui l'a raconté plus tard à Ethan, oui, elle est aussi responsable du scénario, c'est pourquoi elle l'a remarqué professionnellement. Pour le producteur, il n'y a aucun doute, ces Ariel tiendra le rôle d'"Ariel" dans son film. Tous sont d'accord sauf Jeffrey, il a peur, il pense aux paroles de Nancy, certes, dans ses rêves, qui l'a mis en garde contre cette sorcière démoniaque à ses yeux, mais qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce que les rêves, ou est-ce qu'ils se mélangent alors ?

À suivre                                                                     COPYRIGHT RESERVED                                                                            CODE LNAM LBM previev 21072023

 

Deutsche version in vorbereitung 

Pre view  >>>The animale carry mother

Cast:

Doctor Baldwin Broekman ; professor of gynecology and fertilization techniques at the University of Ghent and the AZ Groeninge in Kortrijk.

Professor doctor Pia Sutmans, Department of Sexology and Reproduction at the UZG. (University Hospital Ghent.) Also associated a lecturer with the Ugent (University Ghent.)

Professor Bert De Valk, head doctor of the maternity ward at AZ Groeninge in

Kortrijk; specialized in artificial insemination techniques; professor at Kulak.

(Catholic University of Leuven, campus Kortrijk.)

Doctor Professor Nelle Lemaire, chief laboratory officer at the pharmaceutical

company Peters & Pieters in Kuurne; is also associated with the Kulak laboratory.

Marcel Biscuit; proprietor of pharmacy company Peter & Pieters.

And many others.

This story is fiction, yet not impossible, any similarities to existing characters

are purely coincidental. The locations serve as a backdrop.

Dear readers, this is a preview of the exciting science fiction novel.

1

PART I

Birthday happening.

It's Nelle Lemaire's birthday, and she meets with her best friends and colleagues,

Baldwin Broekman, Pia Sutmans, and Bert De Valk, at Brasserie Rodenbach on

the Grote Markt (Grand Place) in Kortrijk. We talk about this and that, and work,

Baldwin brings up a sad case of spontaneous abortion; only a surrogate mother

could have helped those women have a child. Yet, surrogate mothers are not just

lying around; they charge a lot of money at the risk of wanting to keep the baby

that has spent nine months in their womb.

It's a pleasant evening also because of cracking a few bottles of bubbly on the health

of the birthday from colleague Nelle, they get hungry and order a delicious

spaghetti bolognese, which is delicious in Brasserie Rodenbach. While eating the

spaghetti, Pia Sutmans says whether they have read this yesterday in “De Krant

van West-Vlaanderen”. (Newspaper of the province West-Flanders) About the woman who took her life after her third spontaneous abortion. The gynecologist had informed her that she would not be able to carry a child to term and strongly advised her not to get pregnant again. He suggested that she have a sterilization operation.

She thought this was a bridge too far, surrogacy could be a solution, but honest

risk-free ones are hard to find?

Then I know a solution for that, Bert said jokingly. Let them take a sow, the boar

is biologically closer to man than some people think. General laughter... Still,

Nelle doesn't think this is a bad idea and as the Westvleteren Trappists (The best

exclusive Trappist beer in the world. Limited production) lubricate their throats, this line of thinking begins to mature. Costs a lot of money to research this, though. We also have to be able to do it in secret, is a general thought.

Bert declares that he knows someone, a true friend of his, who used to go to

university together. It is Marcel Biscuit, owner of the pharmacy giant Peters &

Pieters. He will probably be interested. He is a billionaire, sponsors many sports

clubs and was once the owner of KV Oostende. (Football (soccer) Club Ostende.)

Nelle Lemaire does not think this is a bad idea; however, she thinks this as is after

much research is certainly possible. The research and testing are not the

problems, but ethnic and moral objections will hinder and bring down a project

like this, not to mention the legal issues, which will drive the research and testing

into the ground. You know what friends, says Baldwin Broekman, I'm certainly not

against it and think this is an excellent idea, let's let it ripen like Holland cheese.

Now we're all a little miffed and in euphoria. If after a few weeks we still think

this is a viable idea, will we get together again to lay out the contours of the

artificial surrogate mother project? No friends; says Pia, I think animal surrogate or carry mothers are better than artificial ones; because a sow is certainly not artificial.

                                                 COPYRIGHT RESERVED

2

 

More than a month passes, and the four friends-colleagues are busy with their

daily tasks. In the back of their minds, there is still the idea of you know, but this

is like a fire that is dying out. Except in Baldwin's case, who is, not to say almost

daily, even in his dreams. He finds it strange that there is still no message from

the other three. Let the project, but not evaporate, decides to email them.

Dear friends, to return to the embryo project that we enthusiastically discussed

at Nelle's birthday drink, I'd like to ask you if you still feel up to thinking about it?

Do you want to tell me about it? In any case, I will continue to do so. I have

already spoken indirectly with Marcel Biscuit about it, he shows interest if we

come up with a good plan, and he will support it financially without any problem.

Greetings, Baldwin.

This about Marcel Biscuit is a white lie. Baldwin has had no contact with Marcel

for months, and neither can Biscuit, who is in the States for the moment.

Broekman has heard rumors that Marcel wants to sell his Pharmaceuticals, Peters

& Pieters?

Professor Doctor Broekman is a character who exudes authority, even his three

bosom buddies consider him the leader of their group of four. Although they are

amicable with each other, there remains a certain distance between them and

Broekman On the shop floor, so to speak. There is never any but a tutti, and they

address each other by their titles, especially in front of third parties.

Pia Sutmans writes to each of them an e-mail with the proposal to reserve an

evening to discuss that topic more thoroughly. It was lucratively put on the table

by Bert at the van Nelle birthday drink. Pia receives a positive response, and

everyone consults their agenda to set a date. It will be on Friday within two

weeks at 19:30. This time, they meet in tavern 't Vrijdagsgevoel; on the Vrijdag

Markt in Ghent, near the statue of Jacob Van Artevelde, the wise man of Ghent.

Since the meeting is on a Friday evening, Pia, who lives close to

Vrijdagmarkt, pops in to reserve a table.

Pia > If possible, somewhere in a corner.

Waiter < No concern, there are rooms available upstairs, isn't this better? Pia

thinks this is a good idea, especially since the subject is rather delicate and not

intended for strange ears. Went to sit down anyway, order a croque-monsieur

(toasting sandwich) with a cup of coffee, she hadn't eaten much.

She got and text message from Baldwin.

# Pia, learns that you will reserve a table at 't Vrijgdagsgevoel, (*) better a private venue!

Pia answers to him # Is already okay Baldwin, don't worry!

(*) 't Vrijgdagsgevoel; means how you feel on a Friday, and the place is also called Friday Market.3

                                                                           Code LNAM TACM PV 20072023 EN

 

 

 

PREVIEW >>  une  animale comme mère porteuse 

 

Intruction.

Le professeur Baudouin Pantalon, professeur de gynécologie et de techniques de fertilité à l'université de Gand et à l'AZ Groeninge de Courtrai.

Professeur docteur Petra Sutmans, département de sexologie et de reproduction de l'UZG. (Hôpital universitaire de Gand.) Également connecté comme conférencier à l'Ugent.

Médecin professeur, RoRobert Foulon, médecin-chef de la maternité de l'AZ Groeninge à Courtrai ; spécialisé dans les techniques d'insémination artificielle ; professeur à Kulak. (Université catholique de Louvain, campus de Courtrai).

Docteur Professeur Nicole Lemaire, chef de laboratoire de l'entreprise pharmaceutique Peeters & Pieters à Kuurne ; aussi affiliée au laboratoire Kulak.

Marcel Gâteaux ; propriétaire de l'entreprise pharmaceutique Peeters & Pieters. Fred Muts; industriel portuaire.

Cette histoire est une fiction, mais pas impossible, toute ressemblance avec des personnages existants est purement fortuite. Les lieux servent de toile de fond.

 

PARTIE I Anniversaire en cours. Nicole Lemaire fête son anniversaire et retrouve ses meilleurs amis et collègues

Baudouin Pantalon, Patricia Sutmans et RoRobert Foulon à la Brasserie Rodenbach sur la Grote Markt (Grand Place) de Courtrai. Nous parlons de ceci et de cela, et du travail, où Baudouin évoque un cas déchirant d'avortement spontané ; seule une mère porteuse aurait pu aider cette femme à avoir un enfant petit. Pourtant, les mères porteuses ne se trouvent pas dans la rue ; elles demandent beaucoup d'argent avec le risque qu'elles souhaitent garder l'enfant qui a passé neuf mois dans leur ventre.

C'est une soirée agréable, après avoir craqué quelques bouteilles de bulles sur la santé de Nicole, la fêtée, ils sont affamés et commandent un bon spaghetti boulognaise, qui est vraiment délicieux à la Brasserie Rodenbach. Tout en mangeant les spaghettis, Petra Sutmans dit s'ils ont lu ceci hier dans <De Krant van West-Vlaanderen > (Le journal de la province Flandre Occidentale), cette femme qui s'est suicidée après son troisième avortement spontané.

Le gynécologue l'avait informée qu'elle ne pourrait pas porter un enfant à terme et lui avait fortement conseillé de ne pas retomber enceinte. Il lui a suggéré de subir une opération de stérilisation. Elle a probablement pensé que c'était un pont trop loin, la maternité de substitution aurait pu être une solution, mais les solutions honnêtes et sans risque sont difficiles à trouver.

Alors, je connais une solution pour cela, dit Robert en plaisantant. Qu'ils prennent une truie, le sanglier est biologiquement plus proche de l'homme que certains le pensent ?

Rire général…Pourtant, Nicole ne pense pas que ce soit une mauvaise idée et à mesure que les trappistes de Westvleteren, (La meilleure bière trappiste exclusive au monde. Production limitée)) se lubrifient la gorge, cette idée commence à mûrir. Cela coûte beaucoup d'argent de faire des recherches. Ils devraient également pouvoir le faire en secret. C'est l'opinion générale. Robert déclare qu'il connaît une personne, un véritable ami, allé à l'université ensemble. Par ailleurs, il s'agit de Marcel Gateaux, propriétaire du géant de la pharmacie Peeters & Pieters. De plus, il doit être intéressé. Il est milliardaire, sponsorise de nombreux clubs sportifs et a été propriétaire du football club KV Oostende. Nicole Lemaire ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, il pense qu'en pratique, bien sûr après beaucoup de recherches. C'est certainement possible, ce ne sont pas les expériences et les tests qui posent un problème. Le problème n'est pas l'étude et les essais. Cependant, l'opposition ethnique et morale, qui entravera et ruinera le projet, sans parler des problèmes juridiques. Vous savez quoi les amis, dit Bauduoin Pantalon, je ne suis assurément pas contre et je pense que c'est une excellente idée, laissons-le mûrir comme le fromage hollandais. Maintenant, nous sommes tous un peu intoxiqués et euphoriques. Si, après quelques semaines, nous pensons toujours que cette idée est viable, nous nous réunirons de nouveau pour dessiner les contours du projet de mère porteuse artificielle ? Non les amis, dit Pétra, je pense que les mères porteuses animales sont meilleures que les artificielles, car une truie ne devient concrètement pas artificielle.

Copyrights Réserve

2

Plus d'un mois s'écoule, les quatre amis collègues sont occupés par leurs tâches quotidiennes. Au fond de leur esprit, il y a toujours l'idée de, tu sais, mais c'est comme un feu qui s'éteint. Sauf pour Baudouin, qui s'en occupe presque quotidiennement, même dans ses rêves. Il trouve étrange qu'il n'y ait toujours pas de message des trois autres. Il décline que le projet s'évapore, il décide donc de leur envoyer un e-mail.

Chers amis, pour en revenir au projet embryonnaire dont nous avons discuté avec enthousiasme à la petite fêté d’anniversaire de Nicole, je vous demande si vous voyez encore ça pour y penser ? Voulez-vous m’en parler ? Enfin, je continuerai bientôt à le faire. Nous en avons parlé côte à côte avec Marcel Gâteaux, il montre de l’intérêt quand on arrive avec un bon plan, il va financièrement l'appuyer facilement. Salutations, Baudouin.

Cette histoire avec Marcel Gâteaux est un mensonge. Baudouin n’a eu aucun contact avec Marcel depuis des mois, et nous non plus, Gâteaux, assis avant le moment aux États-Unis. Pantalon a entendu dire que Marcel Gâteaux voulait vendre Pharmaceutiques Peeters & Pieters.

Le professeur Pantalon est un personnage qui rayonne d’autorité, et ses trois plus proches amis le considèrent comme le chef de leur groupe de quatre. Comme ils interagissent amicalement, il y a encore une certaine distance entre eux et Pantalons sur le plancher de la boutique, pour le nommer, il n’y a jamais tutoyated et ils se parlent avec leur tittel, surtout en présence de tiers.

Pétra Sutmans écrit à chacun d'entre eux un e-mail avec la proposition de réserver une soirée pour explorer ce sujet, qui a été lucrativement mis sur la table de RoRobert lors de la fête d'anniversaire de Nicole. Pétra reçoit une réaction positive et chacun consulte son agenda pour fixer une date. C'est un vendredi de quinzaine, vers 19 h 30. Cette fois, ils se retrouvent dans la taverne 't Vrijdagsgevoel, sur le Vrijdagmarkt à Gand, (*) près de la statue de Jacob Van Artevelde, l'homme clairvoyant de Gand.

Comme la réunion a lieu un vendredi soir, Pétra, qui habite près du Vrijdagmarkt, se présente pour réserver une table. Pétra > Éventuellement, part dans un coin.

Garçon < D'accord, il y a des chambres disponibles à l'étage, ce n'est pas mieux ? Pétra pense que c'est une bonne idée, surtout parce que le sujet est plutôt délicat et n'est pas destiné à des oreilles étrangères. Elle est allée s'asseoir quand même, a commandé un croque-monsieur avec une tasse de café, elle aura bientôt souvent mangé. J'ai reçu un message test de Baudouin, # Pétra, j'ai entendu dire que vous réserviez une table au "t Vrijgdagsgevoel", Il vaut mieux chambre ! Pétra a envoyé un texto : # tout va bien Baudouin, ne t'inquiète pas !

(*)”t Vrijdagsgevoel”: signifie ce que l'on peut ressentir un vendredi, et l'endroit est également appelé Marché du vendredi.

 

                                                                     CODE LNAM ACMP PRV  20072023 FR


PREVIEW >>> Die tierische Leihmutter Besetzung:

 

Professor Dr. Baldwin Broekmans, Professor für Gynäkologie und Befruchtungstechniken an der Universität Gent und dem AZ Groeninge in Kortrijk.

Prof. Dr. Pia Sutmans, Abteilung für Sexologe und Reproduktion am UZG. (Universitätsklinikum Gent), auch als Dozentin in Ugent tätig. Professor

Dr. Bert De Valk, Chefarzt der Entbindungsabteilung des AZ Groeninge in Kortrijk, spezialisiert auf künstliche Befruchtungstechnik,                            Professor am Kulak. (Katholische Universität von Leuven, Campus Kortrijk). Dozentin

 

Professor Nelle Lemaire, Cheflaborantin des Pharmaunternehmens Peter & Pieters in Kuurne; auch mit dem Labor von Kulak verbunden.

 

Sponsor Marcel Biscuit; Inhaber des Pharmaunternehmens Peter & Pieters, und viele andere. Diese Geschichte ist erfunden, aber nicht unmöglich, Ähnlichkeiten mit existierenden Personen sind rein zufällig. Die Orte dienen als Kulisse.

1 TEIL I Geburtstagsfeier. Nelle Lemaire hat Geburtstag und trifft sich mit ihren besten Freunden und Kollegen, Baldwin Broekmans, Pia Sutmans und Bert De Valk, in der Brasserie Rodenbach am Grote Markt in Kortrijk. Es wird über dies und jenes gesprochen, auch über die Arbeit, wobei Baldwin einen erschütternden Fall von Spontanabtreibung thematisiert; nur eine Leihmutterschaft hätte dieser Frau zu einem Kind verhelfen können. Doch Leihmütter stehen nicht einfach auf der Straße, um abgeholt zu werden, und verlangen viel Geld mit dem Risiko, dass sie das Baby, das neun Monate in ihrem Bauch verbracht hat, behalten wollen. Nachdem sie ein paar Flaschen Sekt auf die Gesundheit des Geburtstagskindes Nelle geleert haben, bekommen sie Hunger und bestellen in der Brasserie Rodenbach Spaghetti boulognaise, die wirklich köstlich sind. Während sie die Spaghetti verschlingen, fragt Pia Sutmans, ob sie das gestern auch in "De Krant van West-Vlaanderen" gelesen haben. Über die Frau, die sich nach ihrem dritten Spontanabort das Leben genommen hat. Der Gynäkologe hatte ihr mitgeteilt, dass sie nicht in der Lage sei, ein Kind zu zeugen, und ihr dringend davon abgeraten, wieder schwanger zu werden. Er schlug ihr vor, sich einer Sterilisationsoperation zu unterziehen. Wahrscheinlich dachte sie, das ginge zu weit, eine Leihmutterschaft wäre eine mögliche Lösung gewesen, aber ehrliche, risikolose Lösungen sind schwer zu finden? Dann weiß ich auch dafür eine Lösung, sagt Bert wie im Scherz. Sollen sie doch eine Sau nehmen, das Wildschwein ist dem Menschen biologisch näher, als manche glauben. Allgemeines Gelächter...             Doch Nelle findet die Idee gar nicht so schlecht, und während sich die Westvleteren Trappisten die Kehlen schmieren, beginnt dieser Gedanke zu reifen. Es kostet allerdings eine Menge Geld, das zu erforschen.                                                                                                                               Man sollte es auch im Geheimen durchführen können. Ist die allgemeine Überlegung. Bert erklärt, jemanden zu kennen, der ein echter Freund von ihm ist und mit dem er noch auf der Universität war. Es ist Marcel Biscuit, Besitzer des Pharmariesen Peters & Pieters. Er muss interessiert sein. Er ist Milliardär, sponsert viele Sportvereine und war noch Eigentümer des KV Oostende. Nelle Lemaire hält dies für keine schlechte Idee, denken Sie selbst, dass in der Praxis, natürlich nach einer Menge von Untersuchungen ist dies sicherlich möglich, nicht Forschung und Prüfung sind das Problem. Allerdings werden ethnische und moralische Gegenwinde ein solches Projekt behindern und zu Fall bringen, ganz zu schweigen von den rechtlichen Problemen, die die Forschung und die Tests wahrscheinlich in den Boden stampfen werden. Wisst ihr was, Freunde, sagt Baldwin Broekmans, ich bin keineswegs dagegen und halte das für eine ausgezeichnete Idee, lassen wir sie reifen wie holländischen Käse. Jetzt sind wir alle ein bisschen berauscht und in Euphorie. Wenn wir nach ein paar Wochen immer noch der Meinung sind, dass diese Idee tragfähig ist, wollen wir uns dann wieder treffen, um die Kreidelinien für das Projekt der künstlichen Leihmutter zu zeichnen? Nein Freunde, sagt Pia, ich mag tierische Leihmütter lieber als künstliche, denn künstlich ist sicher keine Sau.

2 Mehr als ein Monat vergeht, die vier Freunde-Kollegen sind mit ihren täglichen Aufgaben beschäftigt. Im Hinterkopf spielt der Gedanke an Du-weißt-schon-was immer noch eine vage Rolle, aber das ist wie ein Feuer, das langsam erlischt. Außer bei Baldwin, der, um nicht zu sagen fast täglich, sogar in seinen Träumen ist. Er findet es allerdings seltsam, dass sich die anderen drei noch nicht gemeldet haben. Um das Projekt trotzdem nicht platzen zu lassen, beschließt er, ihnen eine E-Mail zu schicken. Liebe Freunde, um auf das Embryo-Projekt zurückzukommen, das wir bei Nelles Geburtstagsumtrunk doch mit Begeisterung diskutiert haben, frage ich euch, ob ihr noch Lust habt, weiter darüber nachzudenken? Könnt ihr mir eine Nachricht darüber zukommen lassen? Ich werde auf jeden Fall damit weitermachen. Ich habe bereits mit Marcel Biscuit darüber gesprochen, er ist interessiert, wenn wir einen guten Plan haben, wird er es ohne Probleme finanziell unterstützen. Grüße, Baldwin. Das mit Marcel Biscuit ist eine Notlüge. Baldwin hat seit Monaten keinen Kontakt mehr zu Marcel Biscuit, der sich zurzeit in den Vereinigten Staaten aufhält. Broekmans hat Gerüchte gehört, dass Marcel Peters & Pieters Pharmazeutika verkaufen will? Professor Doktor Broekmans ist eine Figur, die Autorität ausstrahlt, und selbst seine drei Busenfreunde betrachten ihn als den Anführer ihrer Vierergruppe. Doch auch wenn sie freundschaftlich miteinander umgehen, bleibt eine gewisse Distanz zwischen ihnen und Broekmans bestehen. In der Werkstatt wird sozusagen nie geklingelt, und sie sprechen einander mit ihrem Kosenamen an, insbesondere vor Dritten.

Pia Sutmans schreibt beiden eine E-Mail, in der sie vorschlägt, sich doch einen Abend Zeit zu nehmen, um das Thema näher zu beleuchten, das Bert bei Nelles Geburtstagsumtrunk lukrativ auf den Tisch geworfen hat. Pia erhält eine positive Antwort, und beide konsultieren ihren Kalender, um einen Termin festzulegen. Es wird ein Freitag in vierzehn Tagen sein, um 19.30 Uhr. Diesmal treffen sie sich in der Taverne 't Vrijdagsgevoel; am Vrijdag Markt in Gent, in der Nähe der Statue von Jacob Van Artevelde, dem weisen Mann von Gent. Da das Treffen auf einen Freitagabend fällt, kommt Pia, die in der Nähe des Vrijdagmarktes wohnt, vorbei, um einen Tisch zu reservieren.

Pia > Wenn möglich, an einem anderen Ort in einer Ecke. Kellner < kein Problem, oben sind noch Zimmer frei, ist das nicht besser? Pia hält das für eine gute Idee, zumal das Thema doch recht heikel ist und nicht für fremde Ohren bestimmt ist. Setzt sich trotzdem eine Weile hin, bestellt einen Croque-Monsieur (Sandwich) mit einer Tasse Kaffee, so viel hat sie noch nicht gegessen. Erhielt eine Testnachricht von Baldwin, # Pia, erfährt, dass du einen Tisch im 't Vrijgdagsgevoel reservierst, nimm dir lieber ein Zimmer! Pia schickt eine Bericht # Ist schon okay Baldwin, mach dir keine Sorgen!

 

COPYRIGHT RESERVED            CODE LNAM DTLM 20072023 DE