Auteur Geert Sels, Lay Out, LIBERA nos a MALO,  Eduard Augustus 

De Alvleesklier of Pancreas 

The Pancreas 

Geschreven door professor Jan Huijbrechts op 12 november  2023

geschreven door mijzelf op 21 januari 2023Zijn WIJ, de mens, alleen verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde?

Are WE humans, solely responsible for global warming?

Sind WIR Menschen allein verantwortlich für die Erderwärmung?

Sommes-NOUS , les humains, seuls responsables du réchauffement climatique ?

 


Het Heelal  -  L'univers  -  Das Universum  - The universeJudith van West-Francië, eerste (?) gravin van Vlaanderen. Botten van haar (?) werden ontdekt bij de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder het Sint-Pietersplein; niet dat van het Vaticaan in Rome;  maar dit in Gent. De Universiteit Gent onderzoekt met forensische specialisten en graaft in oude documenten. Lees hier wat we weten over deze Judith.


Voor de Nederlandstaligen en diegene die Nederlandse taal beheersen.

U of jij: wat moet het zijn?De Latijnse naam voor Nederland is 'Belgica', van dit woord zijn 'België' en 'Belgique' afgeleid.                                                                                  'België' is eigenlijk een synoniem voor 'Nederland'?
 

 Weetjes & Wist je? 

 Hoe omzeilen we de Facebook politie?

 

U weet allen dat nu boodschappen waar je je eigen mening in verkondigt vandaag op de sociale media een probleem is. Een actueel voorbeeld is de agressieve houding van Facebook, al wat niet volgen ‘hun’ mening is wordt verwijderd en gestraft met uitsluiting.

Onze verworven vrijheden worden dictatoriaal ingeperkt,

Maar hoe kunt u boodschappen schrijven dat hun artificiële intelligentie niet kan lezen? Is feite is het heel eenvoudig, het is zoals het befaamde ei van Columbus.

 

U schrijft een tekst met bepaalde zinnen dat waarschijnlijk niet de denkpiste is van o.a. Facebook, zal zeker worden verwijderd met alle nare gevolgen van dien.

Hoe gaat men te werk? Schrijft de tekst in odt op een laptop of desktop, de zinnen of woorden dat de artificiële intelligentie van de socialenmediapolitie denkelijk zal verwijderen, wel die woorden kleurt je WIT, met een accentkleur die ook WIT is die, nu zijn die onzichtbaar, (Eventueel woord en accent kleur, geel.)

Hier enkele voorbeelden: ( censuur ) ( vrijheid van woord ); u maakt deze woorden en zinnen gewoon zichtbaar door er over te slepen en (best) een tekst zwarte kleur aan te toetsen, zo simpel.

 

Toch op smartphone of iPhone kunt je geen kleuren in je tekst zetten? Weet ik, dan moet u eerst dit typen op de lap of desktop, kopiëren, versturen in Messenger naar uw eigen account, dit item op uw Facebook berichten plakken. Om dit opnieuw zichtbaar te maken, gewoon de kopieerhandeling uitvoeren zonder te plakken of verzenden. ( Op sommige toestellen werkt het niet.)

De geschreven uitleg is langer dan de praktische uitvoering er van. U kunt deze truck ook gebruiken om wachtwoorden, beschermde teksten, data, veilig op te slaan.

Probeer het maar eens uit, echt zeer simpel en doeltreffend.


 

 Faits & Saviez-vous que ?

Comment contournons-nous la police de Facebook ?

 

Vous savez tous qu'aujourd'hui, les messages dans lesquels vous exprimez votre propre opinion sont un problème sur les médias sociaux. Un exemple actuel est l'attitude agressive de Facebook : tout ce qui ne suit pas "leur" opinion est supprimé et sanctionné par l'exclusion. Les libertés que nous avons acquises sont restreintes de manière dictatoriale, Mais comment écrire des messages que leur intelligence artificielle ne peut pas lire ? En fait, c'est très simple, c'est comme le fameux œuf de Christophe Colomb.

 

Vous écrivez un texte avec certaines phrases qui n'est probablement pas dans l'esprit de Facebook, entre autres, sera certainement supprimé avec toutes les conséquences désagréables.Comment procéder ?                                                                      Écrivez le texte en odt sur un ordinateur portable ou de bureau, les phrases ou les mots que l'intelligence artificielle de la police des médias sociaux supprimera probablement, eh bien ces mots que vous colorez en BLANC, avec une couleur d'accent qui est également BLANC, maintenant ceux-là sont invisibles, (mot possible et couleur d'accent, jaune.)                                                                Voici quelques exemples : ( censure ) ( liberté de parole ) ; il suffit de rendre ces mots et ces phrases visibles en les faisant glisser dessus et (mieux) en touchant un texte de couleur noire, si simple.

 

Pourtant, sur un smartphone ou un iPhone, vous ne pouvez pas mettre de couleurs dans votre texte ? Je sais, alors vous devez taper ceci sur le genou ou le bureau, le copier, l'envoyer dans Messenger à votre propre compte, coller cet élément sur vos messages Facebook. Pour le rendre à nouveau visible, il suffit de faire l'opération de copie sans coller ni envoyer. (Il se peut que cela ne fonctionne pas sur certains appareils). L'explication écrite est plus longue que sa mise en œuvre pratique. Vous pouvez également utiliser cette astuce pour stocker en toute sécurité des mots de passe, des textes protégés, des données. Essayez-le, c'est vraiment très simple et efficace.

 

 

 

 


Rubriek Weetje & Wist je?

Waarom staan de letters van een pc-toetsenbord niet in alfabetische volgorde?

Bij de ontwikkeling van de (mechanische) schrijfmachine door mister Sholes waren
de eerste exemplaren in alfabetische order, maar er waren in de eerste versie, dus volgens alfabetische volgorde, veel vervelende problemen. De hamertjes haakten vaak in elkaar vast, zeker bij het snel typen, die lettertjes moesten dan handmatig weer los worden gepeuterd. De hoofdzakelijke redenen voor dat euvel was dat de meest gebruikte letters door hun alfabetische volgorde naast elkaar stonden. De oplossing was, zoals het ei van Columbus, gewoon ze in wanorde plaatsen. Zo koos deze Brit een volgorde die de naam QWERTY kreeg, genoemd naar de eerste zes letters.                            Er zijn veel varianten over taal, zoals de Duitse QWERTZ en voor België de AZERTY punt; let op het woord punt, exclusief voor België!  Dus opgepast als je in Frankrijk een pc of afzonderlijk klavier aanschaft, er is wel een verschil met het Belgisch AZERTY  klavier voor de volgorde van de leestekens.
De Vlamingen raden we aan over te schakelen naar QWERTY international, zoals Nederland gebruikt.

Code 0402202

Rubriek Weetjes & Wist je?

 Wat is het verschil tussen                           Windows  10 en 11?

 Wat is de meerwaarde van                     WINDOWS  11?

 Wil je het weten open  dan deze link.

 https://www.personalcomputercare.nl/co  mputervragen/software/verschil- windows-10-windows-11.htm

Mocht deze link niet openen, kopieert  deze en plakt die op  je Google of andere zoeksysteem;

en/of zoekt  naar personalcombutercare nl.