• Christelijk Geloof
  • Wall Street Ravens
  • In Prime

CONTENT:

 

INTRO:

Verbum Domini nostri Jesu Christi:    IN   MULTI LANGUAGE                                                                                                                                                                                              variabele evangelie tekst - variable gospel text - texte évangélique variable  -                                                                                                                                    variabler Evangeliumstext -Pabagu-bagong teksto ng ebanghelyo                                                                                                                                         

A = Historie over Het Wonder van Fatima   L'histoire de la Miracle du Fátima.                                                                                                                                                           NL -  FR - DE- ITL  - POR - ENG >  Christmas Story    

B = Kerstverhaal 2022, Miracle de Port-au-Prince,                                                                                                                                                                                                            Haïti, Creool - FR - NL - AFR - - DE -EN - POR - ESP - ITL - TAGALOG > Cariben Christmas Story. 

C = Kerstverhaal 2021, Braziliaans Christmas Story.  NL-FR-DE-EN-POR

D = Ontroerend Kerstverhaal 2020;  une histoire de Noël émouvante.                                                                                                                                                                        NL - AFR - FR - DE - ENG 

E = Waar verbleef Jezus Chtistus voor Hij aan zijn openbaar leven begon?                                                                                                                                                              Ubi mansit Jesus Chtistus antequam vitam publicam inciperet?                                                                                                                                                                         Where did Jesus Chtistus stay before He began His public life?                                                                                                                                                                                      NL - FR - DE - EN - POR - ESP - ITL 

F = Kerstmis jaar NUL. - weetjes over de eerste eeuwen van het Christendom.                                                                                                                                                  Facts about the first centuries of Christianity.                                                                                                                                                 

G = + Sagesses prêchées par le Seigneur,                                                                                                                                                                                                                       +   Wisdoms preached by the Lord,                                                                                                                                                                                                                      +Lebensweisheit,

       + Gebed om hulp tegen de macht van de duivels.

       + Wijsheden gepredikt door de Heer, + Levenswijsheid,                                                                                                                                                                                    NL - FR -  EN - DE 

H = Panimula sa Philippine LGBTS Christian Church;                                                                                                                                                                                              Introduction to the Philippine LGBTS Christian Church,                                                                                                                                                                                             Tagalog - English -  partly also in;  Espanyol - Dutch - Geman - French

     ( page is under construction, so not yet complete ! )

I = De Rode Paus (The Red Pope)  door/ by Henk Rijkers, +2018.  NL  + EN  

J= Het  "Onze Vader" in tien talen. "Our Father, which art in heaven" in then languages:                                                                                                                        NL - AFRIKAANS-  DEUTSCH -  ENGLISH -  ESPAGNOL - ITALIANO - PORTUGESE - FRANÇAIS - LATIN - TAGALOG.   

K= Bio of archbishop Desmond Tutu, in   English  -  Nederlands - Deutsch -  Français. 

L = Explicit statement about priestly celibacy, by pope Francis: in   English - Deutsch - Français - Nederlands.  

M = Anglican  ( Episcopal) Faith   -  Anglicaans ( Episcopale)   geloof: in   English - Deutsch - Français - Nederlands.  

N = The Song Of Bernadette, full movie via You Tube, in English. 

N =  Le Chant de Bernadette, film complete via You Tube, en Français.

O = Bestaat God?  debat tussen twee professoren.   Does God Exist? debate between two professors.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXTRA

X = 25 maart,  Maria Boodschap  -(25 mars,  Annonciation de la Vierge Marie.                                                                                                                                                  X = 25. März Verkündigung der Jungfrau Maria                                                                                                                                                                                                                  X = 25  March, Mary Announcement in multi language >>>>  scroll to

Y = Berliner Dom  - Dom van Berlijn - Dom (Cathedral) from Berlin.

Z = De wederopbouw van de Dresden protestantse Frauenkirchen.  (O.L.V. kerk)                                                                                                                                                   The reconstruction of the Dresden Protestant Frauenkirche. ( Our Lady Church)   NL-FR-EN-DE  

                                                                                                                                                                                 

 

A


A


B
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 17,1-11a.

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: 'Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijken.
Gij hebt Hem namelijk macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
En dit is het eeuwig leven dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus.
Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen te doen.
Gij, Vader, verheerlijk Mij nu bij Uzelf en geeft Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond.
Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt.
U behoort ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden.
Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt.
Want de boodschap die Gij Mij hebt laten weten, heb Ik hun verteld, en zij hebben ze aangenomen,
en naar waarheid erkent dat ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden.
Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren.
Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt.
Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom.

De l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean 17, 1-11a.

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Parce que tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes d'offrir la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ensuite, cette vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur Terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de Toi-même et donne-moi la gloire que j'avais auprès de Toi avant que le monde n'existe. J'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donnés dans le monde. Tu leur appartiens ; tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ainsi, ils savent présentement que tout ce que tu m'as offert vient de toi. Comme le message que tu m'as fait connaître, je le leur ai dit, et ils l'ont accepté, et ont reconnu en toute vérité que je venais de Toi, et ils ont cru que Tu m'avais envoyé. Ainsi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils t'appartiennent. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. De même, je suis glorifié en eux. Je ne reste plus dans le monde ; eux, toutefois, restent dans le monde, tandis que je viens à Toi.

Aus dem heiligen Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, nach Johannes 17,1-11a.

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben zu geben. Und das ist das ewige Leben, damit sie dich, den einzig wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe Dich auf Erden verherrlicht, indem ich das Werk vollbracht habe, das Du mir aufgetragen hast zu tun. Du, Vater, verherrliche mich nun mit Dir und gib mir die Herrlichkeit, die ich bei Dir hatte, bevor die Welt existierte. Ich habe Deinen Namen denen offenbart, die Du mir aus der Welt gegeben hast. Du gehörst zu ihnen; Du hast sie mir gegeben, und sie haben Dein Wort gehalten. Jetzt wissen sie, dass alles, was Du mir gegeben hast, von Dir kommt. Denn die Botschaft, die Du mir kundgetan hast, habe ich ihnen gesagt, und sie haben sie angenommen, und haben wahrheitsgemäß anerkannt, dass ich von Dir ausgegangen bin, und sie haben geglaubt, dass Du mich gesandt hast. Ich bete für sie. Nicht für die Welt bete ich, sondern für die, die Du mir gegeben hast, weil sie Dir gehören. Alles Meine ist Dein, und alles Deine ist Mein. So werde ich in ihnen verherrlicht. Ich bleibe nicht mehr in der Welt; sie aber bleiben in der Welt, während ich zu Dir komme.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to John 17:1-11a.

At that time, Jesus lifted his eyes to heaven and said; Father, the hour has come. Glorify Your Son, that the Son may glorify You. For You have given Him power over all men to give eternal life to all whom You have given Him. And this is eternal life that they may know Thee, the only true God and Him whom Thou hast sent, Jesus Christ. I have glorified Thee on earth by accomplishing the work Thou hast commissioned Me to do. Thou, Father, now glorify Me with Thyself and give Me the glory that I had with Thee before the world existed. I have revealed Your Name to those whom You have given Me out of the world. You belong to them; to Me, You have given them, and they have kept Your Word. Now they know that all that Thou hast given Me comes from Thee. For the message which Thou hast made known to Me, I have told them, and they have accepted it, and acknowledged truthfully that I came forth from Thee, and they have believed that Thou hast sent Me. I pray for them. Not for the world do I pray, but for those whom Thou hast given Me because they belong to Thee. All Mine is Thine, and all Thine is Mine. Thus, I am glorified in them. I no longer remain in the world; they, however, remain in the world, while I come to Thee.

CD

                  EDUARD AUGUSTUS                   Marc Eduard August

Uytdewilgen De Wilde WeberDo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João 17, 1-11a.

Naquele momento, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: pai, chegou a hora. Glorifica o seu Filho, para que o Filho lhe glorifique a si. Porque lhe deste poder sobre todos os homens para dar a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta vida eterna consiste em que eles lhe conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviou, Jesus Cristo. Glorifiquei-lhe na terra, realizando o trabalho que me confiou. Agora, Pai, glorifica-me junto de si e dê-me a glória que eu juntara de ti antes de o mundo existir. Revelei o seu nome àqueles que me deste no mundo. Pertença-lhes, tu os deu a mim, e eles guardaram a sua palavra. Eles sabem agora que tudo o que me deste vem de ti. Pois a mensagem que me deste a conhecer, eu disse-lhes, e eles aceitaram-na, e souberam em verdade que vim de Ti, e creram que Tu me enviou. Rezo por eles. Não é pelo mundo que rezo, mas por aqueles que me deste, porque lhe pertencem. Tudo o que é meu é seu, e tudo o que é seu é meu. Por isso, sou glorificado neles. Eu já não permaneço no mundo; eles, porém, permanecem no mundo, enquanto vou para Ti.

Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan 17:1-11a.

En aquel momento Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Porque le has dado poder sobre todos los hombres, para dar vida eterna a todos los que le has dado. Y esta vida eterna es para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te glorifiqué en la tierra, haciendo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame ante ti y dame la gloria que recogí de ti antes de que el mundo existiera. He revelado tu nombre a los que me diste en el mundo. Pertenecientes a ellos, me los diste, y ellos han cumplido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado procede de ti. Porque el mensaje que me has dado a conocer, se lo he dicho a ellos, y ellos lo han aceptado, y supieron en verdad que yo venía de ti, y creyeron que tú me habías enviado. Rezo por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Por eso, en ellos soy glorificado. Yo ya no permanezco en el mundo; ellos, en cambio, permanecen en el mundo, mientras yo voy a Ti.

Dal Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni 17:1-11a.

In quel momento Gesù alzò gli occhi al cielo e disse: "Padre, è giunta l'ora. Glorifica il tuo Figlio, perché il Figlio glorifichi te. Perché gli hai dato potere su tutti gli uomini, per dare la vita eterna a tutti quelli che gli hai dato. E questa vita eterna è perché conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai affidato. Ora, Padre, glorificami davanti a te e dammi la gloria che ho raccolto da te prima che il mondo esistesse. Ho rivelato il tuo nome a coloro che mi hai dato nel mondo. Appartenendo a loro, me li hai dati, ed essi hanno mantenuto la tua parola. Ora sanno che tutto ciò che mi hai dato viene da te. Perché il messaggio che mi hai fatto conoscere l'ho riferito loro e l'hanno accolto, e hanno saputo in verità che venivo da te e hanno creduto che tu mi avevi mandato. Io prego per loro. Non è per il mondo che prego, ma per coloro che mi hai dato, perché ti appartengono. Tutto ciò che è mio è tuo e tutto ciò che è tuo è mio. Perciò sono glorificato in loro. Io non rimango più nel mondo; loro, invece, rimangono nel mondo, mentre io vado a Te.

Lectio sancti Evangelii secundum Dominum nostrum Iesum Christum, secundum Ioannem 17:1-11a.

In illo tempore: Levavit Iesus oculos suos in caelum et dixit: “ Pater, venit hora.
dedisti ei potestatem omnibus hominibus, da omnibus quos dedisti ei, vitam aeternam.
Haec autem vita aeterna est ut cognoscant te solum verum Deum, et quem misisti Iesum Christum.
Ego te clarificavi in ​​terra, opus quod mihi creditum est complendo.
Nunc, Pater, clarifica me coram te, et da mihi gloriam quam collegi a te priusquam mundus esset.
Manifestavi nomen tuum his, quos dedisti mihi in mundo.
ex eis dedisti mihi, et sermonem tuum servaverunt.
Nunc cognoverunt quia omnia quae dedisti mihi, abs te sunt.
Quia verbum, quod ostendistis mihi, nota est eis et ipsi retulerunt.
et ipsi cognoverunt quia a te exivi et crediderunt quia tu me misisti.
Oro pro eis. non pro mundo rogo sed pro his quos dedisti mihi quia tui sunt
Omnia mea tua sunt, et omnia tua mea sunt. clarificatus sum in eis.
Jam non ero in mundo; illi autem manent in mundo, dum ego vado ad te.


E
F

Kerstmis jaar NUL  - Noël année ZERO - Christmas year ZERO - Weihnachsjahr NULL
G

H

Encounters the Christian LGBTS Church of the Philippines,  
Encuentros con la Iglesia Cristiana LGBTS de Filipinas,,

Ontmoet de christelijke LGBTS-kerk van de Filippijnen,

Nakatagpo ang Christian LGBTS Church of the Philippines,

Rencontre l'Église chrétienne LGBTS des Philippines,

Treffen mit der christlichen LGBTS-Kirche der Philippinen,

  This page is under construction, so not yet complete !      


What place do the LGBT people hold in the Philippines?-                     Anong lugar ang hawak ng mga LGBT sa Pilipinas?                         ¿Qué lugar ocupan las personas LGBT en Filipinas?    Welke plaats bekleden  de LGBTS mensen in de Filipijnen?.

Quelle est la place des personnes LGBT aux Philippines ?  Welchen Platz nehmen LGBT-Personen auf den Philippinen ein?I

J


Pater noster, qui es in caelis,   in 10 languages.

NEDERLANDS:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede op aarde

zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

AFRIKAANS:

Ons Vader wat in die hemel is,

laat U Naam geheilig word;

laat U koninkryk kom;

laat U wil ook op die aarde geskied,

net soos in die hemel.

Gee ons vandag ons daaglikse brood;

en vergeef ons, ons oortredinge

soos ons ook die vergewe

wat teen ons oortree;

en laat ons nie in vesoeking kom nie

maar verlos ons van die Bose.

Want aan U behoort die koninkryk en die krag

en die heerlikheid tot in alle ewigheid,  Amen

DEUTSCH:

Vater Unser im Himmel,

Geheiligt werde Dein Name,

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

Wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute,

Und vergib uns unsere Schuld,

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

Sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.

 

FRANÇAIS:

Notre Père,
qui est aux Cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Amen.

 

 


ENGLISH:

Our Father, which art in heaven:

hallowed be thy name.

Thy kingdom come.

Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our debts,

as we forgive our debtors.

And lead us not into temptation,

but deliver us from evil.

For thine is the kingdom

and the power and the glory

for ever and ever.

ESPAÑOLE:

Padre nuestro, que estás en los cielos:

santificado sea tu nombre.

Venga tu reyno.

Hágase tu voluntad,

asi en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan cotidiano.

Y perdónanos nuestras deudas,

asi como nosotros perdonamos

á nuestros deudores.

Y no nos metas en tentación,

mais libranos de mal. Porque tuyo es el reyno

y la potencia y la gloria por los siglos.

ITALIANO:

Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome;

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

rimetti a noi i nostri debiti,

come noi li rimettiamo ai nostri debitori

e non ci indurre in tentazione,

ma liberaci dal male.

LATIN:

Pater noster qui es in caelis

sanctificetur nomen tuum;

Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua;

sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie

dimitte nobis debita nostra;

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris

et ne nos inducas in tentationem.

sed libera nos a malo. PORTUGUESES:

Pai nosso que estais no céu,

santificado seja o teu nome;

venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,

na terra como no céu.

Dê-nos hoje nosso pão nosso de cada dia,

perdoem-nos nossas ofensas como perdoamos

a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair

em tentação, mas livra-nos do mal.

TAGALOG:

Ama namin sumasa langit ka,
sambahin ang ngalan mo;
Dumating ang iyong kaharian;
Matupad ang iyong kalooban,
kung paano sa langit ay gayon din sa lupa.
Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain;
at patawarin mo kami sa aming mga utang,
tulad ng ginagawa namin
patawarin ang mga may utang sa amin;
at huwag mo kaming ihatid sa tukso,
ngunit iligtas mo kami sa masama.
Sapagkat sa iyo ang kaharian
at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian
magpakailanman.


K
L


   Explicit statement about priestly celibacy,  by Pope Francis,               in  English - Deutsch - Français - Nederlands.  


MUit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15,12-17.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat, ik u gebied.
Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd,
want. Ik heb u alles verteld wat ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen,
die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to                     John 15:12-17.

At that time, Jesus said to his disciples: This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No greater love can anyone have than this that he gives his life for his friends. Ye are my friends, if ye do what, I command you. I no longer call you servants, for the servant does not know what his lord is doing, but you have called friends, For. I have told thee all that I have heard from the Father. Not ye have chosen Me, but I have chosen you, and I have given you the task of going on a journey and bringing forth fruit that may be lasting. Then the Father will give you all that you ask Him for in My Name. This is My commandment that ye love one another.

De l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon                                     Jean 15, 12-17.

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que fait son maître, mais je vous ai appelés amis, Car : Je t'ai dit tout ce que j'ai entendu du Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais, Je vous ai choisis, et je vous ai donné pour mission de partir en voyage et de porter un fruit durable. Et, de porter des fruits durables. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Mon commandement est que vous vous aimiez les uns les autres.

Aus dem heiligen Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes 15,12-17.

Zu jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Eine größere Liebe kann niemand haben als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, denn. Ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, und ich habe euch den Auftrag gegeben, auf die Reise zu gehen und Früchte zu bringen die von Dauer sein mögen. Dann wird der Vater euch alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies ist Mein Gebot, dass ihr einander liebt.


Do santo Evangelho de nosso                  Senhor Jesus Cristo, segundo                João 15:12-17.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O meu mandamento é este: Que vocês se amem reciprocamente, assim como eu os amei. Ninguém pode ter maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas a vós vos chamo amigos, pois. Eu vos disse tudo o que ouvi do Pai. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos dei a tarefa de viajar e produzir frutos; que possam ser duradouros. Então o Pai lhes dará tudo o que pedirem em Meu Nome. Este é o Meu mandamento: que vos ameis reciprocamente.

Del santo Evangelio de nuestro              Señor Jesucristo según San Juan 15:12-17.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie puede tener mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, pues. Yo os he dicho todo lo que he oído al Padre. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he encomendado la tarea de poneros en camino y dar fruto que sea duradero. Entonces el Padre os dará todo lo que le pidáis en Mi Nombre. Este es Mi mandamiento: que os améis los unos a los otros.

Dal santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo                              Giovanni 15, 12-17.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno può avere un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché. Vi ho detto tutto quello che ho sentito dal Padre. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho dato il compito di mettervi in cammino e di portare frutti che durino nel tempo. Che durerà. Allora il Padre vi darà tutto ciò che chiederete nel mio nome. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri.

Lectio sancti Evangelii Domini nostri Iesu   Christi secundum Ioannem  Ioannem 15, 12-17.

In illo tempore: Dixit Jesus discipulis suis: Hoc est præceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.
Maiorem hac dilectionem nemo habere potest: vitam pro amicis ponere.
Vos amici mei estis, si feceritis quae ego praecipio vobis.
Iam non dicam vos servos, quia servus nescit quid faciat dominus eius, sed dixi vos amicos;
Quare. Omnia, quæ audivi a Patre, dixi vobis.
Non me elegisti, sed ego te elegi et negotium dedit tibi proficiscendi et fructificandi qui in tempore durabit.
Quod feret. Tunc dabit vobis Pater omnia quae petieritis in nomine meo.
Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem.

N


O

Bestaat God?  debat tussen twee professoren.

Does God Exist? debate between two professors.

EXTRA 


XY
Z

 

In de nacht van 13 op 14 februari 1945 hebben Amerikaanse en Britse bommen de stad Dresden met de grond gelijk gemaakt, inclusief deze prachtige protestantse kerk, de Frauenkirche. Duizenden onschuldige mensen kwamen om in het inferno. Laten we deze slachtoffers van deze barbaren gedenken in onze gebeden.                                                                                                                    Na de Duitse hereniging werd het historische centrum van Dresden herbouwd volgens oude foto's en films, inclusief de Frauenkirche, toch Dresden zal voor altijd zijn littekens blijven behouden.

 

Dans la nuit du 13 au 14 février 1945, les bombes américaines et britanniques ont rasé la ville de Dresde, y compris cette magnifique église protestante, la Frauenkirche (Notre Dame). Des milliers d'innocents ont péri dans le brasier. Ayons une pensée pour ces victimes de ces barbares dans nos prières.                                                                                                                                            Après la réunification allemande, le centre historique de Dresde a été reconstruit d'après d'anciens photos et films, y compris la Frauenkirche ; pourtant, Dresde là gardera pour toujours ses cicatrices.

 

 

On the night of February 13-14, 1945, American and British bombs razed the city of Dresden to the ground, including this magnificent Protestant church, the Frauenkirche (Our Lady). Thousands of innocent people perished in the inferno. Let us remember these victims of these barbarians in our prayers.                                                                                                                                After German reunification, the historic center of Dresden was rebuilt according to old photos and films, including the Frauenkirche; yet Dresden there will forever bear its scars.

 

In der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 machten amerikanische und britische Bomben die Stadt Dresden dem Erdboden gleich, darunter auch diese prächtige evangelische Frauenkirche. Tausende von unschuldigen Menschen kamen in dem Inferno ums Leben. Lasst uns dieser Opfer dieser Barbaren in unseren Gebeten gedenken.                                                                                    Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde das historische Zentrum Dresdens nach alten Fotos und Filmen wieder aufgebaut, einschließlich der Frauenkirche; dennoch wird Dresden dort für immer seine Narben tragen.

Dresden, Germany: Reconstructed and Rewarding - YouTube

Frauenkirche Dresden beim Wiederaufbau 1994 - YouTube